14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LD-loven § 6c

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond paragraf 6c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ld-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 09. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6c Lønmodtagernes Dyrtidsfonds anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond alene eller sammen med dattervirksomheder kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan midlerne placeres i dattervirksomheder, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer helt eller delvis, og som har til formål at

  • 1) drive finansiel virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed bortset fra forsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 3 og 4,

  • 2) drive forvaltning af alternative investeringsfonde,

  • 3) opføre, eje og drive fast ejendom og infrastruktur omfattende tekniske anlæg, transportanlæg og bygningsanlæg eller

  • 4) foretage og forvalte investeringer for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

•••

Stk. 3 Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed omfattet af stk. 2, nr. 1, må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Tilsvarende må summen af erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån højst udgøre 7,5 pct. af det pågældende lands samlede udlånsmarked inden for erhvervsudlån og erhvervsrealkreditlån.

•••

Stk. 4 Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal underrette Finanstilsynet herom.

•••

Stk. 5 Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Lønmodtagernes Dyrtidsfond direkte eller indirekte har placeret midler, jf. stk. 2, nr. 1, må ikke anvende Lønmodtagernes Dyrtidsfonds navn og logo i sin markedsføring.

•••
profile photo
Profilside