14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LD-loven § 4a

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ld-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 09. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Et medlem af bestyrelsen eller direktøren i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i fonden.

•••

Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen eller direktøren skal opfylde følgende:

  • 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af denne lov, straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

  • 2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

  • 3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre Lønmodtagernes Dyrtidsfond tab eller risiko for tab.

  • 4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr. 1109 af 9/10 2014) er formuleringen af § 4 a, stk. 3, forkert, jf. §16, nr. 1, i lov nr. 403 af 28/4 2014.
Det ser ud til at den nye formulering af § 4 a, stk. 3, i stedet er blevet lagt ind i § 4 d (se også note til § 4 d, stk. 3).

Stk. 3 Medlemmerne af bestyrelsen og direktøren skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk. 1 og 2 i forbindelse med deres indtræden i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2, hvis forholdene efterfølgende ændres.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal som led i selskabets virksomhedsstyring, jf. § 4 c, stk. 1, identificere selskabets nøglepersoner og underrette Finanstilsynet herom.

•••

Stk. 5 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er identificeret som nøglepersoner efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside