14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landinspektørloven § 10

Lov om landinspektørvirksomhed paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landinspektørloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse, der ved udøvelse af sin virksomhed tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører, kan af Landinspektørnævnet tildeles irettesættelse eller pålægges bøde på indtil 55.000 kr.

•••

Stk. 2 Såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at landinspektøren ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Landinspektørnævnet frakende landinspektøren beskikkelsen på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber samt på personer og selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2.

•••

Stk. 4 I tilfælde som nævnt i stk. 2 kan Landinspektørnævnet frakende personer eller selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2, retten til at udføre sådanne arbejder i Danmark. Retten kan frakendes på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

•••

Stk. 5 Nævnets afgørelser efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende.

•••
profile photo
Profilside