Landbrugsjorderloven § 3

Denne konsoliderede version af landbrugsjorderloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om drift af landbrugsjorder

Lov nr. 434 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 10. juli 2023

Jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
§ 3

Alle landbrugsjorder i landzone samt arealer i byzone og sommerhusområder, der er noteret med landbrugspligt, skal anvendes til jordbrugsmæssige formål, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om anvendelse til jordbrugsmæssige formål gælder ikke for

  • 1) arealer, der anvendes til ikkejordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med en lokalplan eller en landzonetilladelse eller anvendes til anden lovlig ikkejordbrugsmæssig anvendelse,

  • 2) fredskovspligtige arealer og

  • 3) haver, der inklusive bebyggelse er under 2 ha.