Kvotegebyrbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af kvotegebyrbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Bekendtgørelse nr. 2255 af 02. december 2021

Opkrævning af betaling for fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveau
§ 5

Hos en driftsleder eller luftfartsoperatør opkræves efter regning fra Energistyrelsen betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfarttøjets drivhusgasudledning, herunder omkostninger til styrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand, jf. § 17, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Tilsvarende opkræves hos en driftsleder betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af aktivitetsniveau, jf. § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Betalingen beregnes på grundlag af styrelsens timeforbrug til udførelse af opgaven ganget med den timesats, der er fastsat efter stk. 2. Hertil lægges styrelsens eventuelle omkostninger til sagkyndig bistand.

Stk. 2 Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt generelle fællesomkostninger i Energistyrelsen i det forudgående regnskabsår. Timesatsen reguleres én gang årligt.

Stk. 3 Der betales ikke moms af betalingen efter stk. 1.

Stk. 4 Udebliver betalingen efter stk. 1 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Energistyrelsen opkræve renter og rykkergebyr efter rentelovens bestemmelser.