14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kvotegebyrbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Denne konsoliderede version af kvotegebyrbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1403 af 13. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kvotegebyrbekendtgørelsen

I medfør af § 5, stk. 3, nr. 3, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 8, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1605 af 14. december 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En driftsleder af en produktionsenhed eller en luftfartsoperatør af en af de luftfartsaktiviteter, der er omfattet af lov om CO2-kvoter og bekendtgørelse om CO2-kvoter, skal betale Energistyrelsens udgifter til følgende:

Stk. 2 Produktionsenhed eller luftfartsoperatør, der ikke tildeles kvoter i et kalenderår, er undtaget for betaling af gebyr efter § 2, jf. dog § 2, stk. 2.

§2 Opkrævning, opgørelse m.v. af gebyr
Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6-8, der baseres på kategorisering af produktionsenheder i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver produktionsenhed betales, er følgende:

  • 1) 30.271 kr. for produktionsenhed med lille emissionsmængde (kategori A-lav).

  • 2) 49.645 kr. for produktionsenhed i kategori A.

  • 3) 69.018 kr. for produktionsenhed i kategori B.

  • 4) 88.392 kr. for produktionsenhed i kategori C.

Stk. 2 Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 og 7-8, er 6.054 kr. for en produktionsenhed, som i et år ikke tildeles kvoter som følge af delvis indstilling af drift.

Stk. 3 Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3-4 og 6-8, der baseres på kategorisering af luftfartøjsoperatører i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf, og som for hver luftfartsoperatør betales, er følgende:

  • 1) 30.271 kr. for luftfartøjsoperatør med små emissionsmængder svarende størrelsesmæssigt til § 2, stk. 1, nr. 1.

  • 2) 69.018 kr. for luftfartøjsoperatør, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 4 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem en produktionsenheds eller luftfartsoperatørs kategorisering, jf. stk. 1 og 3, og de faktiske emissionsmængder pr. 1. juli i gebyråret, så er det de faktiske emissionsmængder ifølge seneste verificerede udledningsrapport, der lægges til grund for gebyrfastsættelsen.

Stk. 5 Der betales ikke moms af gebyret i stk. 1-3.

§3 Energistyrelsen opkræver gebyr efter § 2 hos de enkelte driftsledere og luftfartsoperatører én gang årligt i tredje kvartal af det år, som beløbet opkræves for, gennem Erhvervsstyrelsens fælles gebyropkrævning for driftsledere og luftfartsoperatører. Hos den nytilkomne produktionsenhed og luftfartsoperatør opkræves gebyret senest i tredje kvartal af det år, som følger efter det år, som beløbet opkræves for, hvor produktionsenheden eller luftfartsoperatøren blev omfattet af lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 For gebyrets opkrævning, herunder tidspunkt for gebyrets forfald til betaling, betalingens form, rykkergebyrer og inkasso, gælder Erhvervsstyrelsens til enhver tid gældende regler for kontogebyrer, jf. bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

§4 Gebyr efter § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2 -kvoter
En driftsleder eller luftfartsoperatør opkræves et gebyr efter regning for Energistyrelsens sagsbehandling med fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfartstøjets drivhusgasudledning, jf. 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Gebyret beregnes på grundlag af Energistyrelsens timeforbrug til udførelse af opgaven ganget med den timesats, der er fastsat efter stk. 2. Hertil lægges styrelsens eventuelle omkostninger til sagkyndig bistand.

Stk. 2 Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt generelle fællesomkostninger i Energistyrelsen i det forudgående regnskabsår. Timesatsen reguleres én gang årligt.

Stk. 3 Der betales ikke moms af gebyret efter stk. 1.

Stk. 4 Udebliver betaling af gebyrer efter stk. 1 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Energistyrelsen opkræve opkræve renter og rykkergebyr efter rentelovens bestemmelser.

§5 Klageadgang
Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 4 uger indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 31, stk. 1 og 5, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

§6 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og får virkning for gebyropkrævninger efter denne dato.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 521 af 29. april 2019 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter ophæves.

profile photo
Profilside