Kvotegebyrbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af kvotegebyrbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Bekendtgørelse nr. 2255 af 02. december 2021

I medfør af § 5, stk. 3, nr. 3, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 8, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 19. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Energistyrelsen opkræver et årligt gebyr, jf. § 2 og § 3, hos driftsledere af produktionsenheder og luftfartsoperatører, til dækning af de omkostninger, der er forbundet med styrelsens opgavevaretagelse efter lov om CO2-kvoter, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, jf. lovens § 30, stk. 1.

Gebyrsatser for stationære enheder
§ 2

Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, og som for hver produktionsenhed betales, er følgende, jf. dog stk. 2:

 • 1) 36.316 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mindre end 25.000 ton CO2.

 • 2) 59.559 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mellem 25.000 ton CO2 og 50.000 ton CO2.

 • 3) 82.801 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde, der overstiger 50.000 ton CO2 og er mindre end eller lig med 500.000 ton CO2.

 • 4) 106.043 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde på mere end 500.000 ton CO2.

Stk. 2 Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, for en produktionsenhed, som driftsleder ikke har ansøgt om kvoter til, eller som driftsleder inden udledningsåret havde givet afkald på samtlige kvoter til med virkning for den resterende tildelingsperiode, er følgende:

 • 1) 27.237 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 1.

 • 2) 47.937 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 2.

 • 3) 68.638 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 3.

 • 4) 89.338 kr. for en produktionsenhed med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Gebyrfastsættelsen ifølge stk. 1 og 2 baseres på produktionsenhedens seneste verificerede emissionsmængde for det foregående år. Hvor årets emissionsmængde er blevet fastsat af Energistyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter, baseres gebyrfastsættelsen på den således fastsatte emissionsmængde.

Gebyrsatser for luftfartsoperatører
§ 3

Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, og som for hver luftfartsoperatør betales, er følgende, jf. dog stk. 2:

 • 1) 36.316 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde på mindre end 25.000 ton CO2.

 • 2) 59.559 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde på mellem 25.000 ton CO2 og 50.000 ton CO2.

 • 3) 82.801 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde, der overstiger 50.000 ton CO2 og er mindre end eller lig med 500.000 ton CO2.

 • 4) 106.043 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde på mere end 500.000 ton CO2.

Stk. 2 Den årlige gebyrsats for Energistyrelsens udgifter i medfør af § 1, for en luftfartsoperatør, som ikke har ansøgt om kvoter, eller som inden udledningsåret har givet afkald på samtlige kvoter med virkning for den resterende tildelingsperiode, er følgende:

 • 1) 27.237 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 1.

 • 2) 47.937 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 2.

 • 3) 68.638 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 3.

 • 4) 89.338 kr. for en luftfartsoperatør med en emissionsmængde svarende til stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Gebyrfastsættelsen ifølge stk. 1 og 2 baseres på den største af de faktiske emissionsmængder, der ifølge seneste verificerede udledningsrapport for det foregående år er udledt ved luftfartsoperatørens flyvninger, opgjort for henholdsvis kvoteomfattede flyvninger og CORSIA-omfattede flyvninger. Hvor årets emissionsmængde er blevet fastsat af Energistyrelsen i henhold til § 17, stk. 4, i bekendtgørelse om CO2-kvoter, baseres gebyrfastsættelsen på den således fastsatte emissionsmængde.

Opkrævning af gebyr
§ 4

Energistyrelsen opkræver gebyr efter § 2 og § 3 hos de enkelte driftsledere og luftfartsoperatører én gang årligt og som regel i tredje kvartal af det år, som beløbet opkræves for. Opkrævningen foretages gennem Erhvervsstyrelsens fælles gebyropkrævning for driftsledere og luftfartsoperatører. Hos en nytilkommen produktionsenhed eller luftfartsoperatør opkræves gebyret for det første gebyrpligtige år som regel i tredje kvartal af det år, som følger efter det år, hvor produktionsenheden eller luftfartsoperatøren blev gebyrpligtig.

Stk. 2 For gebyrets opkrævning, herunder tidspunkt for gebyrets forfald til betaling, betalingens form, rykkergebyrer og inkasso, gælder Erhvervsstyrelsens til enhver tid gældende regler for kontogebyrer, jf. bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

Stk. 3 Der betales ikke moms af gebyret i § 2 og § 3.

Opkrævning af betaling for fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveau
§ 5

Hos en driftsleder eller luftfartsoperatør opkræves efter regning fra Energistyrelsen betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af produktionsenhedens eller luftfarttøjets drivhusgasudledning, herunder omkostninger til styrelsens indledende arbejde og eventuel sagkyndig bistand, jf. § 17, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Tilsvarende opkræves hos en driftsleder betaling for styrelsens sagsbehandling med fastsættelse af aktivitetsniveau, jf. § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om CO2-kvoter. Betalingen beregnes på grundlag af styrelsens timeforbrug til udførelse af opgaven ganget med den timesats, der er fastsat efter stk. 2. Hertil lægges styrelsens eventuelle omkostninger til sagkyndig bistand.

Stk. 2 Timesatsen fastsættes på grundlag af gennemsnitlige lønudgifter tillagt generelle fællesomkostninger i Energistyrelsen i det forudgående regnskabsår. Timesatsen reguleres én gang årligt.

Stk. 3 Der betales ikke moms af betalingen efter stk. 1.

Stk. 4 Udebliver betalingen efter stk. 1 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Energistyrelsen opkræve renter og rykkergebyr efter rentelovens bestemmelser.

Klageadgang
§ 6

Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 4 uger indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 31, stk. 1 og 5, i lov om CO2-kvoter.

Stk. 2 Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

Ikrafttræden m.v.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og får virkning for opkrævninger efter denne dato.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2133 af 21. december 2020 om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter ophæves.