Kvælstofafgiftsloven § 2

Denne konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov nr. 418 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Registrerede oplagshavere
§ 2

Den, der med henblik på salg fremstiller varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Andre virksomheder, der sælger varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, hvis virksomheden har et samlet årligt salg på 10.000 kg kvælstof eller derover, hvoraf mere end 50 pct. sælges til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf. § 7, og til virksomheder omfattet af § 8.

Stk. 3 Der udstedes et bevis for registreringen til oplagshavere.

Stk. 4 Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.