14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 12

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1098 af 29. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Regnskabsbestemmelser
Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

•••

Stk. 2 Andre oplagshavere skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer.

•••

Stk. 3 Ved afsætning af afgiftsfri varer, jf. §§ 7 og 8, skal der udstedes faktura med oplysning om leverandørens og modtagerens adresse og den leverede mængde kvælstof. Kopi af fakturaer skal opbevares i 5 år.

•••

Stk. 4 Ved afsætning af afgiftsfri varer til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf. § 7, skal oplagshavere efter regler fastsat af told- og skatteforvaltningen på fakturaen tydeligt gøre opmærksom på bestemmelsen i § 25, herunder at virksomhedens ejer, forpagter eller lignende kan ifalde strafansvar ved overtrædelse af bestemmelsen efter § 34.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for oplagshaveres regnskabsførelse.

•••

Stk. 6 Virksomheder omfattet af § 2, stk. 4, og § 19, stk. 6, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

•••
profile photo
Profilside