14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 6

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Normprisen fastsættes af et nævn, der udpeges af klima- og energiministeren. Nævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra præsidenten for Højesteret. I nævnet skal være repræsenteret juridisk, økonomisk, regnskabsmæssig og teknisk sagkundskab. Mindst to af medlemmerne skal endvidere have særligt kendskab til handel med kulbrinter. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år.

•••

Stk. 2 Klima- og energiministeren fastsætter nævnets forretningsorden.

•••

Stk. 3 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside