14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 26

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation har de ved en fejl udeladt "ved" før "opgørelsen" i starten af denne bestemmelse.

§26 Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst efter kapitel 3 gælder følgende regler:

  • 1) Med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 1981 for aktiver, der er omfattet af § 7, stk. 3, eller § 8, stk. 1, foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1 og 3.

  • 2) Skibe og bygninger, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, afskrives efter afskrivningslovens regler herom.

  • 3) Forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som pr. 31. december 1981 ikke er bragt til fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 B, fradrages med halvdelen i hvert af indkomstårene 1982 og 1983.

  • 4) Underskud, der er opstået i perioden 1. januar 1962 til 31. december 1981 ved forundersøgelse og efterforskning eller indvinding af kulbrinter, og som ikke er fradraget, fradrages efter reglerne i nr. 3.

•••
Henvisningerne til § 16 og § 17, stk. 3, er forkerte da hele kapitel 3 (§§ 12-20) blev ophævet den 1. januar 2014, jf. § 1, nr. 4, i lov nr. 1636 af 26/12 2013.

Stk. 2 Kulbrintefradrag efter reglerne i § 16 beregnes på grundlag af den i stk. 1, nr. 1, nævnte nedskrevne værdi for så vidt angår aktiver, der er omfattet af § 8, stk. 1. Der foretages en fordeling af den i 1. punktum nævnte nedskrevne værdi på de enkelte felter. Kulbrintefradrag kan første gang beregnes for indkomståret 1982. Tillæg efter reglerne i § 17, stk. 3, kan tidligst beregnes for indkomståret 1982.

•••

Stk. 3 Den for indkomståret 1982 beregnede kulbrinteskat nedsættes med et beløb, der svarer til 20/365 af den beregnede kulbrinteskat.

•••
profile photo
Profilside