14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 20L

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 20L

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20L Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af kulbrinter overtager erhververen overdragerens forpligtelser efter §§ 20 J og 20 K. Erhververens overtagelse af overdragerens tillægsskattekonto efter § 20 K omfatter kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret før overdragelsen, der i det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted, fratrækkes beløb, hvormed overdragerens tillægsskattekonto skal nedbringes i medfør af § 20 K, stk. 2, og tillægges forrentning i medfør af § 20 K, stk. 3. Den overtagne tillægsskattekonto omfatter endvidere de tilførsler til kontoen, der vedrører det indkomstår, hvori overdragelsen sker. Omfatter overdragelsen ikke rettighederne til samtlige af overdragerens hidtidige aktiviteter med virksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, overtager erhververen dog alene den forholdsmæssige del af tillægsskattekontoen og erhvervelsesårets tilførsler hertil, der kan henføres til betalinger for driftsmidler, der anvendes eller er blevet anvendt i forbindelse med den indvindingsvirksomhed, hvortil rettighederne er blevet overdraget. Den overtagne tillægsskattekonto sammenlægges med erhververens eventuelle eksisterende tillægsskattekonto efter § 20 K.

•••

Stk. 2 Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 hæfter solidarisk for erhververens forpligtelse til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1, idet hæftelsen dog er begrænset til et beløb, der svarer til den overtagne tillægsskattekonto. Er saldoen på erhververens tillægsskattekonto efter overtagelsen nedbragt til et beløb, der er lavere end den overtagne tillægsskattekonto, kan overdragerens hæftelse efter 1. pkt. ikke overstige dette lavere beløb. Ved senere overdragelser af den indvindingsvirksomhed, hvortil rettigheder er overdraget efter stk. 1, omfatter hæftelsen efter 1. pkt. også senere erhververes forpligtelse til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1.

•••

Stk. 3 Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 skal senest i forbindelse med overdragelsesaftalens indgåelse skriftligt oplyse erhververen om størrelsen af den tillægsskattekonto, som erhververen overtager, herunder hvorledes denne er opgjort. Parterne i overdragelsesaftalen skal inden for samme frist skriftligt aftale, i hvilket omfang told- og skatteforvaltningen skal give erhververen adgang til de oplysninger, som overdrageren har afgivet til told- og skatteforvaltningen vedrørende tillægsskattekontoen efter § 20 K.

•••
profile photo
Profilside