14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 20K

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 20K

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20K Den skattepligtige skal føre en tillægsskattekonto, der opgøres fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige første gang anvender reglerne i dette kapitel. Tillægsskattekontoen opgøres, ved at der i hvert indkomstår til og med indkomståret 2025 tilføres kontoen 20,1 pct. af det beløb, der er tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1. Den for det foregående indkomstår pålignede og betalte tillægsskat fratrækkes tillægsskattekontoen.

•••

Stk. 2 Såfremt en negativ særskilt saldo efter § 20 G, stk. 1, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst i medfør af § 20 G, stk. 3, 4. pkt., nedbringes den skattepligtiges tillægsskattekonto i det pågældende indkomstår med et beløb svarende til 25 pct. af den negative saldo. Den i 1. pkt. nævnte andel på 25 pct. nedsættes med 2,5 procentpoint årligt fra og med det fjerde indkomstår efter det første indkomstår, hvor den skattepligtige har anvendt reglerne i dette kapitel.

•••

Stk. 3 Tillægsskattekontoens udvisende ved indkomstårets udgang efter fradrag af eventuel pålignet tillægsskat for det pågældende indkomstår forrentes med 4,5 pct. årligt. Rentetilskrivning sker første gang med virkning for indkomståret 2023 på grundlag af kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret 2022. Tillægsskattekontoen bortfalder fra og med indkomståret 2038.

•••
profile photo
Profilside