Kulbrinteskatteloven § 20B

Denne konsoliderede version af kulbrinteskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven)

Lov nr. 175 af 28. april 1982, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021

§ 20B

Den skattepligtige ansættes særskilt til kulbrinteskat af de indtægter, som er nævnt i § 4, stk. 1 og 2. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

Stk. 2 Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres efter reglerne i §§ 4-10 med de ændringer, der følger af §§ 20 C-20 E. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kapitel 3 B, jf. § 20 F, opgøres den skattepligtige kulbrinteindkomst endvidere med de ændringer, der følger af §§ 20 G-20 I.

Stk. 3 Kulbrinteskatten udgør 52 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst. Kulbrinteskatten tilfalder staten.