14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kulbrinteskatteloven § 20B

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven) paragraf 20B

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kulbrinteskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1153 af 18. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20B Den skattepligtige ansættes særskilt til kulbrinteskat af de indtægter, som er nævnt i § 4, stk. 1 og 2. Den særskilte ansættelse foretages første gang for det indkomstår, hvori forundersøgelsen og efterforskningen påbegyndes.

•••

Stk. 2 Den skattepligtige kulbrinteindkomst opgøres efter reglerne i §§ 4-10 med de ændringer, der følger af §§ 20 C-20 E. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kapitel 3 B, jf. § 20 F, opgøres den skattepligtige kulbrinteindkomst endvidere med de ændringer, der følger af §§ 20 G-20 I.

•••

Henvisningen til stk. 4 er forkert da §20B, stk. 4 blev ophævet den 1. januar 2014, jf. §1, nr. 7 i LOV nr 1636 af 26/12/2013.

Stk. 3 Kulbrinteskatten udgør 52 pct. af den skattepligtige kulbrinteindkomst. Kulbrinteskatten tilfalder staten.

•••
profile photo
Profilside