14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 6a

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage til Energiklagenævnet over afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, kan klage over de i stk. 1 angivne afgørelser. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser.

•••

Stk. 3 Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer fremsender senest samtidig med klagen deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål ligger inden for de i stk. 2 angivne krav.

•••

Stk. 4 Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

•••

Stk. 5 En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

•••

Stk. 6 Klage over en tilladelse til et projekt omfattet af stk. 1 har ikke opsættende virkning, med mindre Energiklagenævnet bestemmer andet.

•••

Stk. 7 Energiklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 8 Energiklagenævnet kan ikke prøve indstillinger omfattet af § 3 a, stk. 2. Afslag truffet i henhold til § 3 a, stk. 1, som meddeles på baggrund af en indstilling efter § 3 a, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside