14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 5

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den, som krænker statens eneret efter § 1, straffes med bøde eller fængsel i indtil seks måneder, medmindre anden lovgivning medfører højere straf.

•••

Stk. 2 Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder vilkår i bevillinger eller tilladelser, som er udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af de love, som nævnes i § 2, stk. 1, og § 6

  • 2) undlader at efterkomme et påbud meddelt efter § 4 b eller

  • 3) undlader at meddele væsentlige ændringer efter § 4 c, stk. 2.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside