14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 4d

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 4d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4d Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, vilkår ved meddelelse af tilladelse efter §§ 3 a-4 a, kompensationsforanstaltninger vedrørende naturbeskyttelse samt om påbud.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte, at der, forinden der træffes afgørelser i medfør af §§ 3 a-4 c, skal indhentes en udtalelse fra miljø- og fødevareministeren eller en styrelse, som miljøministeren har bemyndiget hertil, vedrørende miljø- eller naturbeskyttelsesforhold.

•••

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om opkrævning af betaling for udgifterne ved myndighedernes sagsbehandling vedrørende §§ 3 a-4 c og 4 e samt offentliggørelsen efter § 4 a, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside