14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 4c

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge ejere af anlæg som nævnt i § 3 a, stk. 1, og § 4, stk. 1, at meddele alle oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af ansøgninger og vurderinger omfattet af §§ 3 a-4 a samt for tilsynet med anlægget. Ministeren kan herunder pålægge anlæggets ejer at foretage undersøgelser af nærmere bestemte forhold.

•••

Stk. 2 Ejere af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter som nævnt i § 3 a, stk. 1, skal meddele energi-, forsynings- og klimaministeren væsentlige ændringer i de oplysninger, som ejerne har meddelt ministeren. Meddelelsen skal gives, uden ugrundet ophold og senest 7 arbejdsdage efter at ejeren er blevet bekendt med ændringerne.

•••
profile photo
Profilside