14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 4a

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Tilladelse til at nedlægge rørledninger omfattet af § 4, stk. 1, der må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren anser det for nødvendigt, skal offentligheden høres om vurderingen af virkningerne på lokaliteten, inden tilladelsen meddeles.

•••

Stk. 2 Tilladelse kan kun gives, såfremt

  • 1) projektet ikke skader et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet eller

  • 2) væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, gør det bydende nødvendigt at gennemføre projektet, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Er der tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde med en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan der kun gives tilladelse til et projekt omfattet af stk. 2, nr. 2, såfremt

  • 1) dette er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller

  • 2) andre væsentlige samfundsinteresser gør gennemførelsen bydende nødvendig.

•••

Stk. 4 Tilladelse efter stk. 3, nr. 2, kan først meddeles efter indhentet udtalelse fra Europa-Kommissionen.

•••

Stk. 5 Når tilladelser meddeles efter stk. 2, nr. 2, eller stk. 3, fastsætter energi-, forsynings- og klimaministeren passende nødvendige kompensationsforanstaltninger, herunder ved vilkår i forbindelse med tilladelsen. Udgifter til eventuelle kompensationsforanstaltninger dækkes af projektansøgeren. Ministeren underretter Europa-Kommissionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

•••
profile photo
Profilside