14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 4

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Nedlæggelse af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde kræver tilladelse meddelt af energi-, forsynings- og klimaministeren, inden nedlæggelsen påbegyndes.

•••

Stk. 2 Der kan fastsættes vilkår for tilladelser efter stk. 1. Vilkårene stilles under hensyntagen til udforskning af soklen, udnyttelse af dens naturforekomster, forebyggelse og begrænsning af forurening fra rørledninger, muligheden for at kunne reparere eksisterende kabler og rørledninger samt for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i udpegede internationale naturbeskyttelsesområder og forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget.

•••
profile photo
Profilside