14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 3a

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Nedlæggelse af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium kræver tilladelse meddelt af energi-, forsynings- og klimaministeren, inden nedlæggelse påbegyndes.

•••

Stk. 2 Tilladelse omfattet af stk. 1 kan kun meddeles, hvis det er foreneligt med rigets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Energi-, forsynings- og klimaministeren indhenter en indstilling herom fra udenrigsministeren. Indstillingen, der ikke er en afgørelse, skal lægges til grund for energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse af sagen. Under sagens behandling kan energi-, forsynings- og klimaministeren indhente en ny indstilling.

•••

Stk. 3 § 4, stk. 2, og § 4 a gælder også for tilladelser efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om den administrative behandling af ansøgninger om tilladelser omfattet af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside