14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursskatteloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 353 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Underskud fra før konkursens slutning kan ikke fradrages efter dette tidspunkt.

•••

Stk. 2 Inden for perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og indtil konkursens slutning kan underskud ved opgørelsen af konkursindkomsten i de enkelte indkomstår fremføres eller tilbageføres i konkursindkomsten. Underskud fra tidligere indkomstår, som efter selskabsskattelovens § 12 er fradragsberettigede i det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan også fradrages ved opgørelsen af konkursindkomsten i de øvrige indkomstår under konkursen indtil dens slutning og ikke i anden indkomst.

•••

Stk. 3 Selskaber, der er sambeskattede, jf. selskabsskattelovens § 31, i indkomståret forud for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, hæfter for skatter af et af selskabernes konkursindkomst. Selskabsskattelovens § 31, stk. 6, 10.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Hvis selskaber er undergivet international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, i indkomståret forud for det indkomstår, hvor konkursdekret afsiges, hæfter det ultimative moderselskab solidarisk med selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt., når skatterne inden dekretet ville have været omfattet af hæftelsen i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside