14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Konkurrenceankenævnsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet

Denne konsoliderede version af konkurrenceankenævnsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Konkurrenceankenævnsbekendtgørelsen

I medfør af § 21, stk. 3, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Konkurrenceankenævnets kompetence og organisation

§1 Konkurrenceankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i det omfang det er fastsat i konkurrenceloven.

Stk. 2 Ankenævnet kan i øvrigt behandle klager over afgørelser, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet.

§2 Konkurrenceankenævnet består af en formand, der skal være højesteretsdommer, og fire andre medlemmer, hvoraf to medlemmer skal have juridisk sagkundskab og to medlemmer økonomisk sagkundskab.

Stk. 2 Formanden og medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. De skal være uafhængige af erhvervsinteresser. Hvervet ophører med udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 70 år. Formanden eller et medlem kan dog færdigbehandle sager, der ved ophøret af den pågældendes hverv er under behandling i ankenævnet.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan udpege en eller flere suppleanter for de juridisk og økonomisk sagkyndige medlemmer.

Stk. 4 Formanden kan i tilfælde af forfald bemyndige et af medlemmerne med juridisk sagkundskab til at træde i sit sted. Er et eller flere af de øvrige medlemmer inhabile eller i øvrigt forhindret i at deltage i behandlingen af en sag, kan formanden beslutte, at sagen behandles af de resterende medlemmer og eventuelle suppleanter, jf. stk. 3, idet der som minimum skal deltage to medlemmer foruden formanden i en afgørelse.

§3 Formanden tilrettelægger ankenævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.

§4 Ankenævnets sekretariatsopgaver varetages af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Formanden kan delegere opgaver vedr. sagernes forberedelse til sekretariatet.

Kapitel 2

Sagens forberedelse

§5 Klage indgives skriftlig til Konkurrenceankenævnet, Sekretariatet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

Stk. 2 I klagen skal angives

  • 1) den afgørelse, der påklages,

  • 2) klagerens påstand, og

  • 3) en nærmere begrundelse for klagen og oplysninger til støtte herfor.

Stk. 3 Opfylder en klage ikke kravene efter stk. 2, og er disse ikke blevet opfyldt inden en af formanden fastsat frist, afvises klagen.

Stk. 4 Med klagen skal følge et gebyr på 5.000 kr. Medfølger gebyret ikke, og betales dette ikke inden en af formanden fastsat frist, afvises klagen.

Stk. 5 Ved klage over afslag på begæring om aktindsigt opkræves ikke gebyr.

§6 Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, er indgivet for sent, eller som er indgivet af en, som ikke er klageberettiget.

§7 Klage har kun opsættende virkning i det omfang, dette er fastsat i lovgivningen. Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan dog bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning.

§8 Medmindre en klage afvises umiddelbart, forelægger ankenævnet klagen for den indklagede myndighed. Myndigheden skal inden en af formanden fastsat frist over for ankenævnet og klageren fremkomme med et svar, der skal indeholde en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt bemærkninger til klagen.

§9 Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan tillade en tredjemand eller en offentlig myndighed, der har en retlig interesse i udfaldet af en sag, at indtræde i sagen til støtte for klageren eller den indklagede myndighed.

Stk. 2 Formanden kan bestemme, at en tredjemand eller en offentlig myndighed underrettes om en sag, der er indbragt for ankenævnet. De pågældende gives samtidig mulighed for, inden for en af formanden fastsat frist, at anmode om tilladelse til at indtræde efter stk. 1.

Stk. 3 I sager, der af Konkurrencerådet indbringes for Konkurrenceankenævnet med påstand om stadfæstelse af en afgørelse om et foreløbigt påbud, jf. konkurrencelovens § 18 b, stk. 1-2, kan den, som afgørelsen retter sig til, eller den, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen, indtræde i sagen og afgive indlæg.

§10 Formanden fastsætter frister

  • 1) for klageren eller den, der er indtrådt i sagen efter § 9, stk. 1, til at fremkomme med et indlæg til den indklagede myndigheds svar afgivet i henhold til § 8,

  • 2) for den indklagede myndighed eller den, der er indtrådt i sagen efter § 9, stk. 1, til at fremkomme med bemærkninger til indlæg afgivet i henhold til nr. 1, og

  • 3) for indlæg og bemærkninger i sager, der behandles i medfør af konkurrencelovens § 19, stk. 6, jf. § 18 b, stk. 1.

I sager, der vedrører en klage over sagsbehandlingen i en fusionssag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse, jf. konkurrencelovens § 12 d, stk. 6, fastsættes fristerne under hensyntagen til, at ankenævnet skal hastebehandle sagen.

Stk. 2 Indlæg og bemærkninger efter stk. 1 sendes til ankenævnet og til de øvrige i sagen involverede.

§11 Formanden kan anmode klageren, den indklagede myndighed eller den, der er indtrådt i sagen efter § 9, stk. 1, eller stk. 3, om inden for en fastsat frist over for ankenævnet og de i sagen øvrige involverede at tilvejebringe yderligere oplysninger, der skønnes nødvendige til sagens bedømmelse.

Stk. 2 Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§12 Afgives indlæg eller bemærkninger efter § 10, eller fremkommer oplysninger efter § 11 ikke inden for de fastsatte frister, kan ankenævnet afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 2 Fristerne som nævnt i stk. 1 sættes til 4 uger, medmindre formanden finder det påkrævet med en anden frist.

Kapitel 3

Sagens afgørelse

§13 Sager behandles mundtligt på begæring af klageren eller den indklagede myndighed, medmindre formanden træffer beslutning om skriftlig behandling.

Stk. 2 I tilfælde, hvor der finder procedure sted for ankenævnet, er proceduren offentlig, medmindre nævnets formand efter forhandling med parterne træffer anden afgørelse af hensyn til hemmeligholdelse af oplysninger i medfør af lovgivning herom.

Stk. 3 Formanden bestemmer formen for den mundtlige forhandling, herunder i hvilken rækkefølge de mødende skal have ordet, og hvornår forhandlingen er afsluttet.

Stk. 4 I sager, der behandles skriftligt, træffer ankenævnet afgørelse på grundlag af skriftlig votering, eventuelt i et møde. Formanden træffer bestemmelse herom.

§14 Ankenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2 Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen tillige indeholde mindretallets opfattelse.

Stk. 3 Gives der klageren helt eller delvis medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede myndighed sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, kan ankenævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr. Det samme gælder, hvis klagen afvises.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§15 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005 om Konkurrenceankenævnet ophæves.

profile photo
Profilside