Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 5

Provenuændringen vedrørende en kommunes grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgøres som kommunens afgiftspligtige grundværdier for indkomståret ganget med ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens grundskyldpromille for indkomståret og den tilsvarende grundskyldpromille for det foregående år.

Stk. 3 De afgiftspligtige grundværdier, der er nævnt i stk. 1, er de af kommunen budgetterede afgiftspligtige grundværdier for det år, hvori der betales grundskyldprovenu i indkomståret.

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af ændringen af en kommunes provenu af grundskyld.

Stk. 5 Fra og med budgetåret 2023 og frem til det budgetår, hvor det inden den 1. september året inden kan konstateres, at mindst 90 pct. af de første almindelige vurderinger og omvurderinger efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 på landsplan er udsendt, er de afgiftspligtige grundværdier som nævnt i stk. 1 uanset bestemmelsen i stk. 3 skønnede afgiftspligtige grundværdier, som fastsættes af indenrigs- og boligministeren for det år, hvori der betales grundskyldsprovenu i indkomståret.

Stk. 6 For budgetåret 2024 opgøres ændringen i grundskyldspromillen for øvrige ejendomme, jf. stk. 1, som forskellen mellem kommunens grundskyldspromille for 2024 og det fastsatte loft for grundskyldspromillen, jf. ejendomsskattelovens bilag 1, uanset bestemmelsen i stk. 2.