Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

Kapitel 3 1 Regulering af statstilskuddet til alle kommuner
§ 7

Statens tilskud til kommunerne under ét, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, reguleres i til­skuds­året og de følgende 3 år med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner i henhold til § 2.

Stk. 2 For de efterfølgende tilskudsår reguleres statens tilskud til kommunerne med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét.

Stk. 3 Hvis indenrigs- og sundhedsministeren har fastsat et beløb i henhold til § 11, stk. 1, fratrækkes dette beløb den samlede kommunale provenustigning efter stk. 1 og 2.