14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunal- og regionalvalgloven § 1

Lov om kommunale og regionale valg paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunal- og regionalvalgloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 295 af 07. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

  • 1) har dansk indfødsret,

  • 2) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. dog stk. 3 og 4,

  • 3) er statsborger i Island eller Norge, jf. dog stk. 3 og 4 eller

  • 4) uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 2 Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

•••

Stk. 3 Følgende personer har uanset stk. 1, nr. 2-4, ikke valgret:

•••

Stk. 4 Stk. 3, nr. 1-4, finder anvendelse fra tidspunktet for registreringen hos Udlændingestyrelsen eller politiet af den pågældende dom eller afgørelse. Stk. 3 finder anvendelse, indtil udlændingen efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf erhverver opholdstilladelse eller -bevis eller bliver fritaget herfor.

•••

Stk. 5 Personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være bopælsregistreret i kommunen, anses for at have fast bopæl i kommunen henholdsvis i den region, hvori kommunen er beliggende.

•••
profile photo
Profilside