Kommunal ejendomsskatteloven § 26

Denne konsoliderede version af kommunal ejendomsskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kommunal ejendomsskat

Lov nr. 34 af 18. februar 1961,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1463 af 06. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 2227 af 29. december 2020, lov nr. 291 af 27. februar 2021, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 1597 af 28. december 2022

§ 26

Skatteåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Ansættelserne ved de i medfør af ejendomsvurderingsloven foretagne almindelige vurderinger, jf. lovens § 5, og omvurderinger, jf. lovens § 6, lægges til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag fra og med det første skatteår, der tager sin begyndelse i det kalenderår, der følger efter det, i hvilket vurderingen er foretaget, jf. dog § 1, stk. 2, nr. 2§ 32 A og ejendomsvurderingslovens § 87 a.