Klientkontovedtægten § 5

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

§ 5

På klientbankkonto må kun hæves:

  • a. Beløb, som udbetales til en klient eller for en klients regning.

  • b. Beløb, som advokaten eller advokatselskabet har til gode hos en klient i henhold til bogført mellemværende, der berettiger til modregning.

  • c. Beløb, som efter opgørelse og afstemning overstiger advokatens eller advokatselskabets samlede tilsvar.

Stk. 2 Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, litra a eller b, må ikke overstige tilsvaret over for klienten.

Stk. 3 Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, litra b eller c, skal indsættes på advokatens eller advokatselskabets driftskonto i pengeinstitut.

Stk. 4 Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientbankkontoen, uden at salæret samtidig bogføres, og faktura tilstilles klienten.

Stk. 5 Instruks om fremtidige edb-overførsler fra klientbankkontoen må kun gives, såfremt der ifølge klientbogholderiet utvivlsomt vil være dækning for overførslerne på det tidspunkt, hvor de skal gennemføres og bogføres.