14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskatteloven § 85

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85 Told- og skatteforvaltningen fører registre over de indeholdelsespligtige.

•••

Stk. 2 Enhver, der er indeholdelsespligtig efter afsnit V og VI, skal inden 8 dage give told- og skatteforvaltningen meddelelse om

  • a) indtræden af indeholdelsespligt,

  • b) ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, og

  • c) tilgang og afgang af modtagere af A-indkomst samt arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrene efter stk. 1 og om indsendelse af oplysninger hertil, herunder kan pligten efter stk. 2, nr. 3, lempes. Kildeskattebekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan give den indeholdelsespligtige et påbud om at efterleve de i stk. 2 fastsatte bestemmelser om at indgive meddelelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den indeholdelsespligtige daglige bøder efter § 87, indtil påbuddet efterleves.

•••

Stk. 5 Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

•••
profile photo
Profilside