14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskatteloven § 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 På samme måde som anført i § 74 straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) modtager A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, uden at der er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag,

  • 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelse efter § 45, stk. 1 og 3, § 48, stk. 7, § 49 B, stk. 3, § 51, § 52, stk. 5, eller § 53 eller i forbindelse med en af de i disse bestemmelser nævnte ansøgninger eller anmodninger fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

  • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter § 33 D eller i forbindelse med en sådan beregning fortier oplysninger af betydning for denne eller

  • 4) undlader at afgive oplysninger om de i § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold eller afgiver urigtige og vildledende oplysninger om de i § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold.

•••
profile photo
Profilside