Kildeskattebekendtgørelsen § 30

Denne konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kildeskat

Bekendtgørelse nr. 2104 af 23. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1084 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 449 af 28. april 2023, bekendtgørelse nr. 1006 af 27. juni 2023 og bekendtgørelse nr. 1137 af 25. august 2023

§ 30

Selskaber og foreninger m.v., investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og investeringsselskaber, der udlodder udbytte, skal undlade at indeholde udbytteskat, når betingelserne som angivet i nr. 1-7, henholdsvis stk. 2-6, er opfyldt:

Stk. 2 Frikort udstedes til:

Stk. 3 Frikort udstedes af Skatteforvaltningen og gælder indtil videre dog højst 10 år. For de i § 30, stk. 2, nr. 2, nævnte foreninger m.v., der har hjemsted i udlandet, kan Skatteforvaltningen fastsætte gyldighedsperioden op til 10 år. Det er en betingelse for udstedelsen, at foreningen m.v. giver oplysning til Skatteforvaltningen om vedtægter el.lign. og regnskaber, så Skatteforvaltningen kan vurdere, om foreningens m.v. midler ifølge vedtægter el.lign. udelukkende kan anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Foreningen skal senest en måned efter ændring af vedtægter eller forhold i øvrigt, der er lagt til grund for udstedelsen, give meddelelse herom til Skatteforvaltningen. Frikortet skal tilbageleveres til udstederen, hvis aktionærens forhold ændres.

Stk. 4 Skatteforvaltningen offentliggør på internettet en database over indehavere af frikort, jf. stk. 2, udstedt den 1. januar 2014 eller senere med oplysning om frikortets gyldighedsperiode. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis indehaveren af frikortet er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 5 Forvaltningsinstitutter, der fører konti som nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, er ansvarlige for, at de nævnte konti er mærket som indeholdelsesfri.

Stk. 6 Det er en forudsætning for fritagelse i henhold til stk. 1, nr. 5, at den på det pågældende pengeinstituts generalforsamling valgte revisor over for det udloddende selskab eller den, der på dettes vegne formidler udbytteudbetalingen, afgiver skriftlig erklæring om, at udbytte i medfør af selskabsskattelovens § 13 B ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.