Kildeskattebekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kildeskat

Bekendtgørelse nr. 2104 af 23. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1084 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 449 af 28. april 2023, bekendtgørelse nr. 1006 af 27. juni 2023 og bekendtgørelse nr. 1137 af 25. august 2023

§ 14

Har Skatteforvaltningen udstedt et frikort, hvorefter der ikke skal foretages indeholdelse i A-indkomst indtil et vist maksimalbeløb, nedskrives maksimalbeløbet med A-indkomst, som indberettes til indkomstregistret, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B. Skatteforvaltningen udsteder et nyt frikort med intervaller, som fastsættes af Skatteforvaltningen. Er hele maksimalbeløbet fuldt ud nedskrevet, udsteder Skatteforvaltningen frikortets trækprocent med et maksimalt beløb på 0 kr.

Stk. 2 Hvis Skatteforvaltningen efter kildeskattelovens § 48, stk. 7, 4. pkt., i stedet for et frikort udsteder et skattekort uden fradragsbeløb, opgør Skatteforvaltningen det maksimalbeløb, der skulle have været påført et frikort, hvis der ikke skulle foretages lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Maksimalbeløbet nedskrives efter stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Ophører lønindeholdelsen forud for, at maksimalbeløbet er fuldt ud nedskrevet, udsteder Skatteforvaltningen i stedet et frikort.