14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen Kapitel 9

Bekendtgørelse om kildeskat kapitel 9

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kildeskattebekendtgørelsen

Kapitel 9

Udbytteskat og royaltyskat

§31 Selskaber og foreninger m.v., der udlodder udbytte, skal undlade at indeholde udbytteskat, når betingelserne som angivet i nr. 1-6, henholdsvis stk. 2-6, er opfyldt:

Stk. 2 Frikort udstedes til:

Stk. 3 Frikort udstedes af SKAT og gælder indtil videre dog højst 10 år. Frikortet skal tilbageleveres til udstederen, hvis aktionærens forhold ændres.

Stk. 4 SKAT offentliggør på Internettet en database over indehavere af frikort, jf. stk. 2, udstedt den 1. januar 2014 eller senere med oplysning om frikortets gyldighedsperiode. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis indehaveren af frikortet er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 5 Forvaltningsinstitutter, der fører konti som nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, er ansvarlige for, at de nævnte konti er mærket som indeholdelsesfri og hæfter for eventuelle tab for statskassen ved forkert opkrævning af udbytteskat, som skyldes en fejlagtig mærkning.

Stk. 6 Det er en forudsætning for fritagelse i henhold til stk. 1, nr. 5, at den på det pågældende pengeinstituts generalforsamling valgte revisor over for det udloddende selskab eller den, der på dettes vegne formidler udbytteudbetalingen, afgiver skriftlig erklæring om, at udbytte i medfør af selskabsskattelovens § 13 B ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 7 Selskaber og foreninger m.v., der skal betale selskabsskat efter selskabsskattelovens § 29 A, kan efter anmodning herom til SKAT få udstedt et særligt frikort. Er det særlige frikort forevist for det udbetalende eller godskrivende investeringsinstitut eller investeringsselskab, skal der ikke indeholdes udbytteskat i forbindelse med investeringsinstituttets eller investeringsselskabets udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer til selskabet og foreningen m.v., jf. kildeskattelovens § 65, stk. 7 og 9. Det er en betingelse for, at særligt frikort efter 1. pkt. kan udstedes, at selskaberne eller foreningerne m.v. kan godgøre, at de generelle indkomstforhold for selskabet eller foreningen m.v. generelt vil medføre, at den indeholdte udbytteskat helt åbenbart vil overstige indkomstårets samlede indkomstskat.

Stk. 8 For særlige frikort efter stk. 7 gælder følgende:

 • 1) Særligt frikort udstedes med tidsbegrænset gyldighed på højst 10 år.

 • 2) SKAT kan stille krav om, at selskaber og foreninger m.v., der har fået udstedt et særligt frikort, årligt skal godtgøre, at de fortsat opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 7.

 • 3) Selskabet eller foreningen m.v. skal give SKAT meddelelse herom, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

 • 4) SKAT kan tilbagekalde særlige frikort før udløbet af gyldighedsperioden, jf. nr. 1, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

§32 Hvis der for en aktionær, som ved udlodningen opfylder betingelserne i § 31, stk. 1, nr. 3-6, samt stk. 5 og 6, for, at der ikke skal indeholdes udbytteskat, fejlagtigt er indeholdt udbytteskat, kan aktionæren få tilbagebetalt den indeholdte udbytteskat hos SKAT. Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest to måneder fra tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.

Stk. 2 De i § 31, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte foreninger, stater m.v. kan anmode om udbetaling af evt. indeholdt udbytteskat. Udbetaling foretages af SKAT på baggrund af indsendelse af frikort og dokumentation for kravet.

§33 Selskaber eller foreninger m.v. eller den der på disses vegne administrerer udbytteordningen, kan indeholde 22 pct. i udbytteskat til aktionærer, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller efter fondsbeskatningsloven. For at indeholdelse med 22 pct. kan finde sted, skal aktionæren enten

 • 1) være medtaget på en database offentliggjort af SKAT på internettet, jf. stk. 2,

 • 2) have betegnelsen A/S eller ApS i sit officielle navn, eller

 • 3) have afleveret en bekræftelse fra SKAT om at være omfattet af de nævnte bestemmelser.

Stk. 2 SKAT offentliggør på Internettet en database over selskaber, fonde og foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 22 pct. udbytteskat. Basen må indeholde cvr-og SE-numre de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis selskabet, fonden eller foreningen er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 3 Hvis der for en aktionær, som opfylder kriterierne for indeholdelse med 22 pct., er indeholdt 27 pct., kan aktionæren få tilbagebetalt den overskydende udbytteskat hos SKAT. Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest to måneder fra tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.

§34 Selskaber eller foreninger m.v. eller den, der på disses vegne administrerer udbytteordningen, kan indeholde 15 pct. i udbytteskat til aktionærer, der er omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, eller er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, der er hjemmehørende her i landet. Indeholdelse af udbytteskat kan undlades ved udlodning af udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens § 16 C eller investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, til investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, hvis det udloddende institut eller investeringsselskab efter dets vedtægter ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. For at indeholdelse med 15 pct. eller undladelse af indeholdelse kan finde sted, skal aktionæren enten

 • 1) være medtaget på en database offentliggjort af SKAT på Internettet eller

 • 2) have afleveret en bekræftelse fra SKAT om at være omfattet af de nævnte bestemmelser.

Stk. 2 SKAT offentliggør på Internettet en database over foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 15 pct. udbytteskat. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis selskabet eller foreningen m.v. er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 3 Hvis der for en aktionær, som er berettiget til, at der kun indeholdes 15 pct. i udbytteskat, eller at der ikke skal ske indeholdelse, alligevel er indeholdt et højere beløb, kan aktionæren tilbagesøge det for meget indeholdte.

§35 Den, der efter kildeskattelovens § 67, stk. 4, attesterer et godskrevet eller udbetalt udbytte overfor modtageren, skal give oplysning om:

 • 1) Udbyttemodtagerens navn, adresse og cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr.

 • 2) Det udloddende selskabs navn og cvr-nr. eller SE-nr.

 • 3) Dato for vedtagelsen af udbytteudbetalingen.

 • 4) Størrelsen af det udbetalte udbytte.

 • 5) Efter hvilket nr. i § 31, der er undladt indeholdelse af udbytteskat, om der indeholdes med 22 pct. i medfør af § 33, om der indeholdes med 27 pct., eller om der indeholdes med 15 pct. eller undlades indeholdelse efter § 34.

profile photo
Profilside