14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen Kapitel 3

Bekendtgørelse om kildeskat kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kildeskattebekendtgørelsen

Kapitel 3

Skattekort og skattebilletter

§8 SKAT udarbejder og udsender de i kildeskattelovens afsnit V nævnte skattekort m.v. og skattebilletter. Der dannes i november i året før indkomståret en forskudsopgørelse til de skattepligtige med oplysning om grundlaget for beregningen af forskudsskatten.

Stk. 2 Forskudsopgørelsen er tilgængelig for den skattepligtige i den skattepligtiges skattemappe på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), når den dannes. En anmodning om at måtte modtage en forskudsopgørelse i papirudgave kan ske ved skriftlig eller mundtlig, herunder personlig, henvendelse til SKAT og imødekommes, når forskudsopgørelsen er dannet.

§9 Det samlede fradrag på skattekortet beregnes som forskellen mellem på den ene side A-indkomsten, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, og på den anden side summen af forskudsskatten, som nævnt i stk. 2, ganget med 100 og delt med indeholdelsesprocenten før forhøjelse til nærmeste hele procent og før indregning af indeholdelsesprocent for lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Er det beregnede skattekortfradrag negativt, sættes det til 0. I det omfang forskudsskatten efter stk. 2 ikke kan indeholdes i A-indkomsten, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, udfærdiges skattebillet på det overskydende skattebeløb, jf. dog § 12.

Stk. 2 Forskudsskatten opgøres som den skat, dog bortset fra A-skat af kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, der kan beregnes på grundlag af den samlede forskudsregistrerede indkomst, med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, og forventet skat efter ejendomsværdiskatteloven og med fradrag af følgende beløb:

§10 Indregnede restskatter, lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og arbejdsmarkedsbidrag samt A-skat inddækkes i følgende dækningsrækkefølge:

§11 Opgørelsen af lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages af SKAT på grundlag af den indeholdelsesprocent for A-skat henholdsvis den lønindeholdelsesprocent, som har dannet grundlag for indeholdelsesprocenten ifølge det skattekort eller bikort, der er gyldigt på tidspunktet for indeholdelsen, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2 Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, efter at SKAT har foretaget en fordeling efter stk. 1, fragår nedsættelsesbeløbet i den opgjorte A-skat forud for det lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 3 SKAT sender de lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige til restanceinddrivelsesmyndighedens it-system.

§12 Forskudsskat, der efter § 9, stk. 1, 3. pkt., skal opkræves ved skattebillet, opkræves dog ved indeholdelse i A-indkomsten, såfremt

Stk. 2 Skattepligtige, hvis indeholdelsesprocent er forhøjet som følge af indregning af overskydende skattebeløb i indeholdelsesprocenten, kan anmode SKAT om at blive undtaget fra reglen i stk. 1.

Stk. 3 Skattepligtige, der opfylder betingelserne i stk. 1, bortset fra nr. 1 og 2, men som ønsker, at overskydende skattebeløb opkræves ved indeholdelse i A-indkomsten, kan anmode SKAT om at få foretaget sådan indeholdelse.

Stk. 4 Anmodninger efter stk. 2 og 3 kan ikke fremsættes efter den 1. oktober i indkomståret.

§13 Hvis den skattepligtige ikke fuldt ud vil kunne udnytte et skattekortfradrag, jf. § 9, kan der udfærdiges skattekort uden anførelse af fradragsbeløb efter SKATs nærmere bestemmelse.

§14 Har SKAT udstedt et frikort, hvorefter der ikke skal foretages indeholdelse i A-indkomst indtil et vist maksimalbeløb, nedskrives maksimalbeløbet med A-indkomst, som indberettes til indkomstregistret, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B. SKAT udsteder et nyt frikort med intervaller, som fastsættes af SKAT. Er hele maksimalbeløbet fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT frikortets trækprocent med et maksimalt beløb på 0 kr.

Stk. 2 Hvis SKAT efter kildeskattelovens § 48, stk. 6, 4. pkt., i stedet for et frikort udsteder et skattekort uden fradragsbeløb, opgør SKAT det maksimalbeløb, der skulle have været påført et frikort, hvis der ikke skulle foretages lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Maksimalbeløbet nedskrives efter stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Ophører lønindeholdelsen forud for, at maksimalbeløbet er fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT i stedet et frikort.

§15 Indeholdelsespligtige, som ikke kan modtage relevante skattekort elektronisk, indsender efter SKATs nærmere bestemmelse oplysninger til SKAT om de personer, de udbetaler A-indkomst til. SKAT udskriver på grundlag af disse oplysninger relevante skattekort vedrørende de pågældende og sender disse til den indeholdelsespligtige. SKAT sender automatisk senere opdateringer af relevante skattekort til den indeholdelsespligtige.

Stk. 2 I regnskabsmaterialet skal den indeholdelsespligtige notere indeholdelsesprocent og eventuelle skattekortfradrag. Er der udstedt frikort, noteres det maksimale indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. Den indeholdelsespligtige skal endvidere opbevare tilsendte relevante skattekort efter stk. 1 som en del af regnskabsmaterialet.

profile photo
Profilside