14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Selskaber og foreninger m.v., der udlodder udbytte, skal undlade at indeholde udbytteskat, når betingelserne som angivet i nr. 1-6, henholdsvis stk. 2-6, er opfyldt:

•••

Stk. 2 Frikort udstedes til:

•••

Stk. 3 Frikort udstedes af SKAT og gælder indtil videre dog højst 10 år. Frikortet skal tilbageleveres til udstederen, hvis aktionærens forhold ændres.

•••

Stk. 4 SKAT offentliggør på Internettet en database over indehavere af frikort, jf. stk. 2, udstedt den 1. januar 2014 eller senere med oplysning om frikortets gyldighedsperiode. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis indehaveren af frikortet er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

•••

Stk. 5 Forvaltningsinstitutter, der fører konti som nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, er ansvarlige for, at de nævnte konti er mærket som indeholdelsesfri og hæfter for eventuelle tab for statskassen ved forkert opkrævning af udbytteskat, som skyldes en fejlagtig mærkning.

•••

Stk. 6 Det er en forudsætning for fritagelse i henhold til stk. 1, nr. 5, at den på det pågældende pengeinstituts generalforsamling valgte revisor over for det udloddende selskab eller den, der på dettes vegne formidler udbytteudbetalingen, afgiver skriftlig erklæring om, at udbytte i medfør af selskabsskattelovens § 13 B ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

•••

Stk. 7 Selskaber og foreninger m.v., der skal betale selskabsskat efter selskabsskattelovens § 29 A, kan efter anmodning herom til SKAT få udstedt et særligt frikort. Er det særlige frikort forevist for det udbetalende eller godskrivende investeringsinstitut eller investeringsselskab, skal der ikke indeholdes udbytteskat i forbindelse med investeringsinstituttets eller investeringsselskabets udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer til selskabet og foreningen m.v., jf. kildeskattelovens § 65, stk. 7 og 9. Det er en betingelse for, at særligt frikort efter 1. pkt. kan udstedes, at selskaberne eller foreningerne m.v. kan godgøre, at de generelle indkomstforhold for selskabet eller foreningen m.v. generelt vil medføre, at den indeholdte udbytteskat helt åbenbart vil overstige indkomstårets samlede indkomstskat.

•••

Stk. 8 For særlige frikort efter stk. 7 gælder følgende:

  • 1) Særligt frikort udstedes med tidsbegrænset gyldighed på højst 10 år.

  • 2) SKAT kan stille krav om, at selskaber og foreninger m.v., der har fået udstedt et særligt frikort, årligt skal godtgøre, at de fortsat opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 7.

  • 3) Selskabet eller foreningen m.v. skal give SKAT meddelelse herom, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

  • 4) SKAT kan tilbagekalde særlige frikort før udløbet af gyldighedsperioden, jf. nr. 1, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 35, stk. 1, nr. 5 § 31, stk. 1

profile photo
Profilside