14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kildeskattebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kildeskat

Denne konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kildeskattebekendtgørelsen

I medfør af § 43, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 48, stk. 3, stk. 4, 3. og 4. pkt., stk. 6, 5. og 6. pkt., stk. 8, 2. pkt., og stk. 9, § 48 A, § 50, stk. 2, § 51, 2. pkt., § 52, stk. 4 og stk. 5, 3. pkt., § 53, stk. 4, § 55 A, § 56, stk. 1, § 57, § 61, stk. 3, 2. pkt., § 65, stk. 3, 1-3. pkt., stk. 6, 3. pkt., og stk. 13, § 67, stk. 4, § 76, § 84, stk. 3, § 85, stk. 3, § 88, stk. 3, § 89 A, stk. 8, og § 114 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved lov nr. 428 af 18. maj 2016, lov nr. 652 af 8. juni 2016 , lov nr. 58 af 30. januar 2018 og lov nr. 1130 af 11. september 2018, § 10, stk. 7, 3. pkt., og § 10 a, stk. 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, og § 35, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Opkrævningsmyndighed

§1 Skattebeløb i henhold til kildeskatteloven skal indbetales til SKAT, der forestår opkrævning, skatteberegning og eventuel tilbagebetaling.

Kapitel 2

Forskudsregistrering m.v.

§2 Forskudsopgørelsen dannes på grundlag af oplysninger om den skattepligtiges indkomstforhold, som følger af

 • 1) den skattepligtiges årsopgørelse for det andet indkomstår forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, herunder ændringer af årsopgørelsen, som er gennemført inden fristen i stk. 4,

 • 2) ændringer af forskudsopgørelsen for indkomståret forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, og som er gennemført inden fristen i stk. 4,

 • 3) løbende oplysninger fra indberetningspligtige efter skattekontrolloven for året forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, jf. stk. 2, og

 • 4) oplysninger fra de registre, som er nævnt i stk. 3.

Stk. 2 Forskudsopgørelsen dannes på grundlag af løbende oplysninger, som tilvejebringes inden fristen i stk. 4, fra

 • 1) Indkomstregistret og

 • 2) Uddannelsesstyrelsens register over modtagere af stipendier.

Stk. 3 Forskudsopgørelsen dannes herudover på grundlag af oplysninger modtaget fra følgende registre:

 • 1) SKATs centrale skatteyderregister (CSR).

 • 2) SKATs centrale kommuneregister (CKR).

 • 3) SKATs SLUT-register (årsopgørelse).

 • 4) SKATs EVS-register (ejedomsværdiskat).

 • 5) SKATs SVUR-register (køb og salg af fast ejendom).

 • 6) SKATs Erhvervssystem.

 • 7) SKATs mandtalsregister (ændring af forskudsopgørelsen).

 • 8) Moderniseringsstyrelsens register over statslige pensionsudbetalinger.

 • 9) ATPs register for udbetaling af atp.

Stk. 4 Oplysninger til brug for dannelse af forskudsopgørelsen skal foreligge senest den 1. september i året forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører, for, at de kan indgå i grundlaget for opgørelsen. De seneste ændringer af oplysningerne lægges til grund. Oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 2, lægges dog til grund, uanset om der er senere ændringer af oplysningerne omfattet af stk. 1, nr. 1, 3 eller 4.

Stk. 5 Den skattepligtige underrettes i forbindelse med dannelsen af forskudsopgørelsen om grundlaget for forskudsansættelsen, herunder fra hvilke indberetningspligtige og registre oplysningerne kommer fra.

§3 SKAT kan under iagttagelse af kildeskattelovens § 53, stk. 5, ændre en forskudsopgørelse i indkomståret efter kildeskattelovens § 53, stk. 3, 2. pkt., hvis der er nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige fra grundlaget for forskudsopgørelsen. Det er herudover en forudsætning for ændringen, at den skattepligtiges samlede skat ændres med mere end 5 pct. i forhold til den senest beregnede forskudsskat, og at den samlede ændring udgør mindst 5.000 kr., jf. dog stk. 2. Vil den samlede skat blive forhøjet ved ændringen, er ændringen herudover betinget af, at den samlede skat overstiger indregningsgrænsen i kildeskattelovens § 61, stk. 3 og 5, i forhold til den tidligere beregnede forskudsskat for indkomståret.

Stk. 2 For skattepligtige, som modtager stipendier fra Uddannelsesstyrelsen, og for skattepligtige, som modtager pension efter lov om social pension, skal den samlede ændring af forskudsskatten i stk. 1, 2. pkt. være på mindst 1.000 kr.

§4 I det omfang forskudsregistreringen foretages på grundlag af den skattepligtiges årsopgørelse for det andet indkomstår forud for indkomståret, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, reguleres de indkomstbeløb, der indgår i årsopgørelsen. Tilsvarende gælder, i det omfang forskudsregistreringen foretages på grundlag af forskudsregistreringen for året før indkomståret, jf. § 2 stk. 1, nr. 2. Størrelsen af den nærmere regulering fastsættes for hvert år af SKAT.

Stk. 2 Ved ændring af forskudsopgørelsen efter kildeskattelovens § 53, stk. 3, foretages ingen regulering efter stk. 1.

§5 Til brug for ændring af forskudsregistreringen for et indkomstår udarbejder SKAT et forskudsskema. I skemaet kan de skattepligtige oplyse om de forventede indkomstforhold, jf. kildeskattelovens §§ 52 og 53. Selvstændigt erhvervsdrivende kan desuden oplyse, om de ønsker deres forskudsskat beregnet efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Indgivelse af skema er en forudsætning for at blive forskudsregistreret i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsskatteloven, hvis det ikke af årsopgørelsen for det næstsidste år før indkomståret fremgår, at den erhvervsdrivende er tilmeldt virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Har den skattepligtige i forbindelse med den ordinære forskudsregistrering for det sidste år før indkomståret tilkendegivet, at den skattepligtige indtræder i eller udtræder af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, skal forskudsregistreringen for indkomståret dog ske i overensstemmelse hermed.

Stk. 2 Skemaer, der udarbejdes af SKAT til brug ved redegørelse efter kildeskattelovens § 52, stk. 5, eller § 53, stk. 6, skal udfyldes og afgives til SKAT inden for en angiven frist, der dog skal være på mindst 15 dage.

§6 Personer, der skal betale endelig skat af udbytter m.v. efter kildeskattelovens § 65 A, stk. 1, forskudsregistreres ikke af disse indtægter.

§7 Til brug for forskudsregistreringen af den skattepligtige fastlægges det, i hvilken kommune den skattepligtige er hjemmehørende. For skattepligtige, der er optaget i CSR ved den registrering, der foreligger pr. 5. september i året før indkomståret, anses den skattepligtige for hjemmehørende i en af de kommuner, der er anført nedenfor, i denne rækkefølge:

 • 1) Den skattepligtiges bopælskommune pr. 5. september i året før indkomståret.

 • 2) Den skattepligtiges bopælskommune på forskudsregistreringstidspunktet.

 • 3) Den kommune, den skattepligtige ved den seneste forskudsregistrering er anset for hjemmehørende i.

Stk. 2 Børn, der den 1. januar i indkomståret ikke er fyldt 15 år, forskudsregistreres kun, hvis de forventes at få skattepligtig indkomst i indkomståret. Forskudsregistreringen sker i så fald efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3 Hvis den skattepligtige ikke er optaget i CSR ved den registrering, der foreligger pr. 5. september i året før indkomståret, anses den skattepligtige for hjemmehørende i de nedenfor angivne kommuner:

 • 1) En person, der i forbindelse med tilflytning her til landet er tilmeldt Folkeregistret, anses for hjemmehørende i tilflytningskommunen.

 • 2) En person, der opholder sig i udlandet, og som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, anses for hjemmehørende i den seneste bopælskommune.

 • 3) En person, der er omfattet af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, anses for hjemmehørende i den kommune, hvori skibet har hjemsted.

 • 4) En person, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29, anses for hjemmehørende i den kommune, hvor den indeholdelsespligtiges virksomhed er beliggende.

 • 5) En person, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, anses for hjemmehørende i den kommune, hvori det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende, eller hvori fideikommiset har sit hjemsted.

 • 6) En person, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 2, anses for hjemmehørende i den kommune, hvor skibet har hjemsted. Hvis skibet ikke har hjemsted her i landet, men uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi, anses personen for hjemmehørende i den kommune, hvor befragtningsvirksomheden har hjemsted. Der foretages dog ikke forskudsregistrering efter 1. og 2. pkt., hvis reglerne i § 5, stk. 2, og § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk finder anvendelse.

Stk. 4 Er det efter foranstående bestemmelser tvivlsomt, i hvilken kommune en person skal anses for hjemmehørende, træffer SKAT bestemmelse herom.

Kapitel 3

Skattekort og skattebilletter

§8 SKAT udarbejder og udsender de i kildeskattelovens afsnit V nævnte skattekort m.v. og skattebilletter. Der dannes i november i året før indkomståret en forskudsopgørelse til de skattepligtige med oplysning om grundlaget for beregningen af forskudsskatten.

Stk. 2 Forskudsopgørelsen er tilgængelig for den skattepligtige i den skattepligtiges skattemappe på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), når den dannes. En anmodning om at måtte modtage en forskudsopgørelse i papirudgave kan ske ved skriftlig eller mundtlig, herunder personlig, henvendelse til SKAT og imødekommes, når forskudsopgørelsen er dannet.

§9 Det samlede fradrag på skattekortet beregnes som forskellen mellem på den ene side A-indkomsten, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, og på den anden side summen af forskudsskatten, som nævnt i stk. 2, ganget med 100 og delt med indeholdelsesprocenten før forhøjelse til nærmeste hele procent og før indregning af indeholdelsesprocent for lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Er det beregnede skattekortfradrag negativt, sættes det til 0. I det omfang forskudsskatten efter stk. 2 ikke kan indeholdes i A-indkomsten, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, udfærdiges skattebillet på det overskydende skattebeløb, jf. dog § 12.

Stk. 2 Forskudsskatten opgøres som den skat, dog bortset fra A-skat af kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B, der kan beregnes på grundlag af den samlede forskudsregistrerede indkomst, med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, og forventet skat efter ejendomsværdiskatteloven og med fradrag af følgende beløb:

§10 Indregnede restskatter, lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og arbejdsmarkedsbidrag samt A-skat inddækkes i følgende dækningsrækkefølge:

§11 Opgørelsen af lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages af SKAT på grundlag af den indeholdelsesprocent for A-skat henholdsvis den lønindeholdelsesprocent, som har dannet grundlag for indeholdelsesprocenten ifølge det skattekort eller bikort, der er gyldigt på tidspunktet for indeholdelsen, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2 Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, efter at SKAT har foretaget en fordeling efter stk. 1, fragår nedsættelsesbeløbet i den opgjorte A-skat forud for det lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 3 SKAT sender de lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige til restanceinddrivelsesmyndighedens it-system.

§12 Forskudsskat, der efter § 9, stk. 1, 3. pkt., skal opkræves ved skattebillet, opkræves dog ved indeholdelse i A-indkomsten, såfremt

Stk. 2 Skattepligtige, hvis indeholdelsesprocent er forhøjet som følge af indregning af overskydende skattebeløb i indeholdelsesprocenten, kan anmode SKAT om at blive undtaget fra reglen i stk. 1.

Stk. 3 Skattepligtige, der opfylder betingelserne i stk. 1, bortset fra nr. 1 og 2, men som ønsker, at overskydende skattebeløb opkræves ved indeholdelse i A-indkomsten, kan anmode SKAT om at få foretaget sådan indeholdelse.

Stk. 4 Anmodninger efter stk. 2 og 3 kan ikke fremsættes efter den 1. oktober i indkomståret.

§13 Hvis den skattepligtige ikke fuldt ud vil kunne udnytte et skattekortfradrag, jf. § 9, kan der udfærdiges skattekort uden anførelse af fradragsbeløb efter SKATs nærmere bestemmelse.

§14 Har SKAT udstedt et frikort, hvorefter der ikke skal foretages indeholdelse i A-indkomst indtil et vist maksimalbeløb, nedskrives maksimalbeløbet med A-indkomst, som indberettes til indkomstregistret, dog bortset fra kontant udbetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af efterlønsbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 A og kontant tilbagebetaling og overførsel til en udenlandsk pensionsordning af fleksydelsesbidrag som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 49 B. SKAT udsteder et nyt frikort med intervaller, som fastsættes af SKAT. Er hele maksimalbeløbet fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT frikortets trækprocent med et maksimalt beløb på 0 kr.

Stk. 2 Hvis SKAT efter kildeskattelovens § 48, stk. 6, 4. pkt., i stedet for et frikort udsteder et skattekort uden fradragsbeløb, opgør SKAT det maksimalbeløb, der skulle have været påført et frikort, hvis der ikke skulle foretages lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Maksimalbeløbet nedskrives efter stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Ophører lønindeholdelsen forud for, at maksimalbeløbet er fuldt ud nedskrevet, udsteder SKAT i stedet et frikort.

§15 Indeholdelsespligtige, som ikke kan modtage relevante skattekort elektronisk, indsender efter SKATs nærmere bestemmelse oplysninger til SKAT om de personer, de udbetaler A-indkomst til. SKAT udskriver på grundlag af disse oplysninger relevante skattekort vedrørende de pågældende og sender disse til den indeholdelsespligtige. SKAT sender automatisk senere opdateringer af relevante skattekort til den indeholdelsespligtige.

Stk. 2 I regnskabsmaterialet skal den indeholdelsespligtige notere indeholdelsesprocent og eventuelle skattekortfradrag. Er der udstedt frikort, noteres det maksimale indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. Den indeholdelsespligtige skal endvidere opbevare tilsendte relevante skattekort efter stk. 1 som en del af regnskabsmaterialet.

Kapitel 4

Registrering af indeholdelsespligtige

§16 Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens afsnit V og VI, skal tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt.

Stk. 2 Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, skal meddeles SKAT inden 8 dage efter, at ændringen er indtrådt.

Stk. 3 Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 B eller har valgt vederlaget beskattet efter kildeskattelovens § 48 F, skal give meddelelse herom, jf. stk. 1. SKAT fastsætter de nærmere regler for meddelelsen.

§17 Efter tilmeldingen, jf. § 16, stk. 1, tildeles den indeholdelsespligtige et cvr-/SE-nummer. Det tildelte nummer samt de oplysninger, den indeholdelsespligtige har afgivet ved sin tilmelding, anføres på et registreringsbevis, der sendes til den indeholdelsespligtige. Der kan tildeles en indeholdelsespligtig flere SE-numre, hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder.

Stk. 2 Hvis der mellem flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan der meddeles tilladelse til, at indbetaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sker under ét. SKAT kan i konkrete tilfælde dispensere fra kravet om, at der skal bestå et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet.

Kapitel 5

A-indkomst

§18 Udover indkomst som nævnt i kildeskattelovens § 43, stk. 1, henregnes følgende indkomstarter til A-indkomst:

 • 1) Godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.

 • 2) Pension og ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold.

 • 3) Skattepligtige udbetalinger efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 4) Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

 • 5) Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 6) Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, der udbetales af arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 7) Strejke- og lockoutgodtgørelser til lønmodtagere og løn m.v., der udbetales af en arbejdsgiver under lønmodtagerens fravær fra arbejdet på grund af sygdom eller graviditet, barsel og adoption.

 • 8) Dagpenge efter barselsloven eller lov om sygedagpenge, bortset fra dagpenge, der erstatter B-indkomst eller ydes ved sygedagpengeforsikring efter § 45 i lov om sygedagpenge.

 • 9) Løbende ydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer og lov om arbejdsskadesikring.

 • 10) Ydelser som nævnt i nr.9 efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl..

 • 11) Erstatning efter ulykkesforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, til efterladte og invaliditetserstatning, når erstatningen ydes som en årlig ydelse.

 • 12) Ydelser som nævnt i nr.11 efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968 med senere ændringer.

 • 13) Ydelser som nævnt i nr.11 efter §§ 19-22 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 med senere ændringer.

 • 14) Krigs-ulykkesforsikringsrente efter loven om krigs-ulykkesforsikring for søfarende, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 18. marts 1948.

 • 15) Krigs-ulykkesforsikringsrente efter loven om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986.

 • 16) Løbende ydelser i henhold til lov om invalideforsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 12. december 1986.

 • 17) Uddannelsesgodtgørelse m.v., jobrotationsydelse, aktiveringsydelse m.v., der udbetales til ledige i henhold til § 40 og § 41 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 17, § 20, stk. 4, og § 21 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 134 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 28. juni 2012.

 • 18) Etableringsydelse, der udbetales til ledige i henhold til § 40 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 6 og § 7 i lov nr. 1077 af 29. december 1997 om ændring af lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 134 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 28. juni 2012.

 • 19) Skattepligtig elevstøtte m.m. i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 • 20) Skoleydelse, der udbetales af produktionsskoler i henhold til § 17 i lov om produktionsskoler.

 • 21) Skolepraktikydelse, der ydes til elever efter § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, og skoleydelse, der ydes efter samme lovs § 66 t, stk. 1.

 • 22) Godtgørelse, der ydes efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 • 23) Skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (VUS), der udbetales til uddannelsessøgende i henhold til lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23, stk. 3, i lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte.

 • 24) Elevstøtte, der ydes efter lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

 • 25) Skoleydelse i henhold til § 3, stk. 3, og § 5, stk. 3-5, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

 • 26) Indkomstskattepligtige udbetalinger som nævnt i § 20, stk. 1-2, og § 46, stk. 1, i lov om beskatningen af pensionsordninger mv., samt § 50, stk. 4 og 8, i samme lov som affattet i lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991. Dette gælder dog ikke ydelser som nævnt i § 50, stk. 1, nr. 7, når ydelsen udbetales til personer, der er registreret med cvr-nr. eller SE-nr.

 • 27) Tilskud, som ph.d.-studerende modtager fra stipendiegiver til afholdelse af rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, herunder den godskrevne værdi af billetter og lignende, når ydelsen berettiger den ph.d.-studerende til supplerende ph.d.-stipendium efter SU-lovens § 52.

 • 28) Godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • 29) Værdien af hel eller delvis vederlags fri bil til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, herunder dagsafgift for privat benyttelse betalt af arbejdsgiveren m.v. i tilfælde, hvor en bil, der af arbejdsgiveren m.v. er stillet til rådighed for den skattepligtige udelukkende for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat.

 • 30) Andel i udbytte af fiskeri, når andelen modtages som betaling for personlig deltagelse i fiskeriet, og dette udøves fra et skib, der ikke helt eller delvis ejes af modtageren eller er stillet til dennes rådighed ved aftale om lån eller leje. Det anførte gælder også i tilfælde, hvor modtageren af udbytteandelen deltager i fiskeriet med egne redskaber.

 • 31) Skattepligtig del af gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med medarbejderens fratræden samt jubilæumsgratialer, jf. ligningslovens § 7 U, for så vidt disse ikke er omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, men vedrører arbejde udført her i landet.

 • 32) Skattepligtig del af vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, jf. ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

 • 33) Pension og lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.

 • 34) Vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget ydes én gang for alle, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 3, og har sammenhæng med et nuværende eller tidligere tjenesteforhold.

 • 35) Vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet.

 • 36) Vederlag til rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp for en virksomhed her i landet efter kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra i.

 • 37) Støtte til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotationsordninger i henhold til § 20, stk. 4, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 134 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 28. juni 2012.

 • 38) Vederlag til domsmænd og nævninge ved domstolene.

 • 39) Skattepligtige udbetalinger efter § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 40) Skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (SVU), der udbetales til uddannelsessøgende i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

 • 41) Børnepasningsorlovsydelse i henhold til lov om børnepasningsorlov.

 • 42) Skattepligtig del af tilskudsbevillinger til forskning, der administreres af Forsknings – og Innovationsstyrelsen, for så vidt disse ikke er omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1.

 • 43) Erstatning for indtægtstab ved ledighed, der i henhold til en privattegnet arbejdsløshedsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 49 udbetales af forsikringsselskabet til forsikringstageren.

 • 44) Særlig pensionsopsparing, der i medfør af § 2, stk. 4, i lov nr. 308 af 4. maj 2004 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetales af kommuner.

 • 45) Stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter (universitetsloven).

 • 46) Stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

 • 47) Tilskud til dækning af arbejdstageres løntab i forbindelse med selvvalgt kompetenceudvikling i henhold til kollektiv overenskomst.

 • 48) Den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, og stk. 12.

 • 49) Støtte efter kapitel 3 a i lov om litteratur (Fribyordning).

 • 50) Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger, bortset fra arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

 • 51) Skattepligtige udbytter og udlodninger fra medarbejderinvesteringsselskaber, jf. ligningslovens § 7 N.

 • 52) Engangsbeløb, der udbetales i henhold til cirkulære af 18. juni 2018 om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, Aftale af 24. september 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder eller Aftale af 28. september 2015 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Kapitel 6

Indkomst, der ikke anses for A-indkomst

§19 Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:

 • 1) Løn m.v., der ydes ved aftjening af civil værnepligt.

 • 2) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke kan fradrage nogen del af den løn m.v., der udbetales til den pågældende, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler end ligningslovens § 8 V.

 • 3) Værdi af fri kost og fri bolig, som ydes i forbindelse med vederlag i penge, når værdiansættelsen ikke kan foretages efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet.

 • 4) Diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere.

 • 5) Vederlag, der modtages fra en forening, for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefri virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr.

Kapitel 7

Beskatning af og indeholdelse i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst

§20 Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-9.  2. pkt. gælder ikke A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales af den indeholdelsespligtiges konkursbo. For løn under ferie, løn under afspadsering, løn under afvikling af opsparet/konverteret frihed og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasser skal indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. foretages senest 6 måneder efter afholdelse eller afvikling af henholdsvis ferie, afspadsering eller frihed.

Stk. 2 Feriegodtgørelse fra arbejdsgivere, der indbetaler til FerieKonto eller private feriekasser, beskattes løbende. Indeholdelse foretages på grundlag af den feriegodtgørelse, som er optjent af den løn m.v., jf. ferielovens § 19, som er opgjort med henblik på udbetaling m.v. for lønperioden.

Stk. 3 Feriegodtgørelse, der indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse ved ansættelsesforholdets ophør efter ferielovens § 16, stk. 4, samt afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør, beskattes i fratrædelsesåret. Indeholdelse skal foretages i fratrædelsesmåneden. 1. pkt. gælder ikke udbetalinger fra den indeholdelsespligtiges konkursbo.

Stk. 4 Kompensation for feriefridage, jf. § 2, stk. 5, i lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v., kontant godtgørelse for særlige feriefritimer, afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed beskattes i det år, hvor udbetalingen af kompensationen eller godtgørelsen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk. 5 Beløb, som indbetales til en fritvalgsordning eller tilsvarende opsparingsordning, beskattes ved udbetalingen fra ordningen. Indeholdelsen foretages ved udbetaling. Det er en forudsætning, at beløb omfattet af ordningen ikke forrentes. 1. og 2. pkt. gælder alene for beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst eller lokalaftale skal indsættes på ordningen, beløb som kompensation for fravalgte feriefridage og beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning i medfør af kollektiv overenskomst eller lokalaftale.

Stk. 6 Søgnehelligdagsbetaling beskattes i udbetalingsåret. Indeholdelsen foretages i udbetalingsmåneden. Sker udbetalingen ikke i indtjeningsåret, beskattes søgnehelligdagsbetalingen dog i optjeningsåret. Indeholdelse skal da ske senest den 31. december i optjeningsåret.

Stk. 7 Tilskudsbevillinger til forskning omfattet af § 18, nr. 42, beskattes i det år, hvor udbetalingen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk. 8 Engangsbeløb omfattet af § 18, nr. 52, beskattes ved udbetaling af beløbet i forbindelse med modtagerens pensionering.

Stk. 9 Hvis Lønmodtagernes Garantifond ved en udbetaling ikke er i besiddelse af oplysninger om det skattekort m.v., der var gyldigt på beskatningstidspunktet, kan den A-skat, arbejdsgiveren skulle have indeholdt, uanset kildeskattelovens § 48, stk. 7, beregnes på grundlag af det skattekort m.v., der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

§21 Den i § 18, nr. 27, 29, og 48, nævnte indkomst indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori tilskud, herunder værdi af billetter og lign., godskrives modtageren, henholdsvis formuegodet er til rådighed. Indkomstbeskattes anden A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst for den pågældende lønperiode i det følgende indkomstår efter § 20, stk. 1, 1. og 2. pkt., indkomstbeskattes den i § 18, nr. 29 og 48, nævnte indkomst dog også i dette år.

Stk. 2 Den indeholdelse, der skal foretages på grundlag af skattekort m.v. i den i § 18, nr. 29 og 48, nævnte indkomst, beregnes i forhold til længden af den lønperiode, hvori formuegodet er til rådighed. Indeholdelse skal foretages på samme tidspunkt, som indeholdelse i anden A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales eller godskrives for den pågældende lønperiode. 

Stk. 3 Kan indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den i § 18, nr. 29, nævnte indkomst ikke ske i den udbetalte eller godskrevne A-indkomst, skal det resterende beløb om muligt indeholdes i den A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, der udbetales eller godskrives for den følgende lønperiode inden for samme kalenderår. Beløb, som ikke kan indeholdes inden for samme kalenderår, opkræves ikke særskilt, men indgår i beregningen af den skattepligtiges slutskat.

Stk. 4 Kan indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den i § 18, nr. 48 og 50, nævnte indkomst ikke ske i den udbetalte eller godskrevne A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst for den pågældende lønperiode, skal det resterende beløb ikke opkræves særskilt, men indgår i beregningen af den skattepligtiges slutskat.

Stk. 5 Hvis et tilskud som nævnt i § 18, nr. 27, er modtaget i form af billetter og lign. , hvori indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet foretages, skal denne indeholdelse foretages i nettobeløbet efter sædvanlig indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. i det supplerende stipendium.

§22 Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, eller bliver den skattepligtige efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland, er den i § 20, stk. 1-6, og § 21 nævnte A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, herunder løn under ferie efter ferieloven optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. skal senest foretages på dette tidspunkt.

§23 Der indeholdes ikke på grundlag af skattekort m.v. i følgende indkomster:

§24 SKAT kan fastsætte nærmere regler om beregning af fradrag i A-indkomsten på grundlag af skattekort ved udbetaling af

 • 1) feriegodtgørelse,

 • 2) sociale og statslige pensioner,

 • 3) ydelser fra anerkendte arbejdsløshedskasser,

 • 4) strejke- og lockoutgodtgørelser, der ydes som erstatning for dagpenge,

 • 5) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

 • 6) stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende,

 • 7) skattepligtige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og

 • 8) statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Stk. 2 SKAT kan i regler fastsat efter stk. 1 bestemme, at uudnyttede fradragsbeløb kan overføres til senere perioder i samme kalenderår.

Stk. 3 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 3, kan, efter nærmere aftale mellem AK-Samvirke og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede indeholdelsesoplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

Stk. 4 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 5 og 7, kan, efter nærmere aftale mellem Kommunernes Landsforening og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede indeholdelsesoplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

Stk. 5 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 8, kan, efter nærmere aftale mellem Ministeriet for Uddannelse og Forskning henholdsvis Undervisningsministeriet og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede oplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

§25 Skattepligtige, der modtager A-indkomst, kan én gang inden for samme kalenderår overfor den indeholdelsespligtige skriftligt anmode om, at denne med fremtidig virkning indeholder med en højere procent end angivet på det relevante skattekort. Indeholdelsesprocenten kan kun begæres forhøjet med et helt tal.

Stk. 2 Den indeholdelsespligtige er pligtig at opbevare anmodningen som en del af regnskabsmaterialet.

Kapitel 8

Indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Regnskabs- og oplysningspligt

§26 En indeholdelsespligtig, der udbetaler A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst fra flere virksomheder med hver sit cvr-/SE-nummer, skal indbetale beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. særskilt for hver virksomhed.

Stk. 2 For de indeholdelsespligtige, der er nævnt i stk. 3, forfalder beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. til betaling for personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst efter, at retten til indkomsten er erhvervet (bagudlønnede), den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor indkomsten udbetales eller godskrives, og for personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst før retten til indkomsten er erhvervet (forudlønnede), første hverdag (bankdag) i den måned indkomsten vedrører. Sidste rettidige betalingsdag er forfaldsdagen, jf. dog 4. pkt. Indbetalingen sker til SKAT. For så vidt indbetalingen ikke er kendt eller besluttet på det nævnte tidspunkt, skal den betales i den efterfølgende måned. Tilsvarende gælder for indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag af indkomst omfattet af kildeskattelovens § 49 B, stk. 1, § 49 C eller § 49 D, stk. 4.

Stk. 3 Stk. 2 gælder for beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. af:

 • 1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.

 • 2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

 • 3) Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

 • 4) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

 • 5) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en region eller en kommune.

Stk. 4 Finansministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indeholdelsespligtig er omfattet af stk. 3, nr. 1, 2 og 3. Økonomi- og indenrigsministeren træffer afgørelse i de tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en indeholdelsespligtig er omfattet af stk. 3, nr. 4 og 5.

§27 Indeholdelsespligtige skal føre regnskab over ydelse og godskrivning af A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst samt indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. Oplysning om grundlaget for beregning af den i § 18, nr. 29, 48 og 50, nævnte indkomst skal fremgå af de bilag, der ligger til grund for bogføringen.

Stk. 2 Hvis der ydes indkomst som nævnt i § 18, nr. 29, 48 eller 50, skal den indeholdelsespligtige sikre, at det for hver indkomstmodtager umiddelbart fremgår af regnskabet, i hvilket omfang der er modtaget den i § 18, nr. 29, 48 eller 50, nævnte indkomst. Kan indeholdelse af skat af den i § 18, nr. 29, nævnte indkomst ikke ske i den udbetalte eller godskrevne indkomst for en lønperiode, skal der for hver enkelt indkomstmodtager føres regnskab over det resterende beløb.

Stk. 3 Regnskabet skal føres på særlige konti i den indeholdelsespligtiges almindelige bogføring.

Stk. 4 A-indkomsten og den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. bogføres således, at der umiddelbart kan foretages en sammentælling af henholdsvis indeholdte beløb og A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst for hver enkelt indkomstmodtager.

Stk. 5 Udbetaler den indeholdelsespligtige skattefri beløb efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, eller § 7 U, eller skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 9, stk. 5, jf. § 9 A eller § 31, stk. 4, og § 9 B eller § 31, stk. 5, skal sådanne udbetalinger bogføres som foreskrevet i stk. 3 og 4. De bilag, som ligger til grund for bogføringen, skal indeholde oplysning om beløbsmodtagerens navn, adresse og cpr-nr. samt grundlaget for, at beløbet er skattefrit for modtageren. Foreligger der ikke cpr-nr., noteres modtagerens fødselsdato, -måned og -år.

§28 Har den indeholdelsespligtige valgt at føre regnskabet med A-indkomster og arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomster og beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. i sin almindelige bogføring, kan SKAT kræve, at bogføringen efter en nærmere angiven frist på mindst 14 dage foreligger ajourført og afstemt ved udgangen af den sidste kalendermåned før kravets fremsættelse.

§29 Den indeholdelsespligtige skal i regnskabsmaterialet vedrørende A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. notere indkomstmodtagerens navn, adresse og cpr-nr. Foreligger der ikke cpr-nr., noteres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

Stk. 2 Ved ydelse og godskrivning af A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst skal den indeholdelsespligtige give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om det ydede eller godskrevne indkomstbeløb, om den periode, indkomsten vedrører, og om størrelsen af beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det cvr-nr. eller SE-nr., den indeholdelsespligtige har anvendt ved indeholdelsen. Den indeholdelsespligtige kan give meddelelsen efter 1. pkt. på andet læsbart medie under forudsætning af

 • 1) at den indeholdelsespligtige har givet indkomstmodtageren meddelelse om, at denne med virkning fra et givet tidspunkt fremover vil modtage underretningen om beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. på andet læsbart medie, så snart skatten er indeholdt,

 • 2) at underretningen gives i overensstemmelse med denne meddelelse til f.eks. en central elektronisk postkasse eller et andet sted, hvor indkomstmodtageren har mulighed for at gøre sig bekendt med oplysningerne,

 • 3) at indkomstmodtageren har mulighed for at videresende oplysningerne til egen digital opbevaring eller udskrive dem, og

 • 4) at persondatalovens krav om datasikkerhed overholdes, herunder navnlig at ikke andre end indkomstmodtageren selv kan få adgang til den pågældende meddelelse, og at indkomstmodtageren har mulighed for at udskrive eller videresende meddelelsen, uden at der er risiko for, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionskasser m.v. skal senest den 1. september i året efter kalenderåret give den enkelte bidragspligtige efter § 2 i arbejdsmarkedsbidragsloven oplysninger om indeholdte bidrag af indbetalinger som nævnt i kildeskattelovens § 49 A, stk. 3, nr. 1, og nr. 2. Arbejdsgiveren afgiver de nødvendige oplysninger til brug for underretningen efter 1. pkt.

Stk. 4 Ved udbetaling af pension og pensionslignende ydelser kan offentlige myndigheder og pensionsinstitutter underlagt Finanstilsynet dog nøjes med at give skriftlig meddelelse en gang årligt, dog skal der gives fornyet underretning, hvis beregningsgrundlaget for indeholdelsen på grundlag af skattekort m.v. ændres.

§30 Den indeholdelsespligtige skal opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger efter dette kapitel samt de dertil hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Kapitel 9

Udbytteskat og royaltyskat

§31 Selskaber og foreninger m.v., der udlodder udbytte, skal undlade at indeholde udbytteskat, når betingelserne som angivet i nr. 1-6, henholdsvis stk. 2-6, er opfyldt:

Stk. 2 Frikort udstedes til:

Stk. 3 Frikort udstedes af SKAT og gælder indtil videre dog højst 10 år. Frikortet skal tilbageleveres til udstederen, hvis aktionærens forhold ændres.

Stk. 4 SKAT offentliggør på Internettet en database over indehavere af frikort, jf. stk. 2, udstedt den 1. januar 2014 eller senere med oplysning om frikortets gyldighedsperiode. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis indehaveren af frikortet er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 5 Forvaltningsinstitutter, der fører konti som nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, er ansvarlige for, at de nævnte konti er mærket som indeholdelsesfri og hæfter for eventuelle tab for statskassen ved forkert opkrævning af udbytteskat, som skyldes en fejlagtig mærkning.

Stk. 6 Det er en forudsætning for fritagelse i henhold til stk. 1, nr. 5, at den på det pågældende pengeinstituts generalforsamling valgte revisor over for det udloddende selskab eller den, der på dettes vegne formidler udbytteudbetalingen, afgiver skriftlig erklæring om, at udbytte i medfør af selskabsskattelovens § 13 B ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 7 Selskaber og foreninger m.v., der skal betale selskabsskat efter selskabsskattelovens § 29 A, kan efter anmodning herom til SKAT få udstedt et særligt frikort. Er det særlige frikort forevist for det udbetalende eller godskrivende investeringsinstitut eller investeringsselskab, skal der ikke indeholdes udbytteskat i forbindelse med investeringsinstituttets eller investeringsselskabets udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer til selskabet og foreningen m.v., jf. kildeskattelovens § 65, stk. 7 og 9. Det er en betingelse for, at særligt frikort efter 1. pkt. kan udstedes, at selskaberne eller foreningerne m.v. kan godgøre, at de generelle indkomstforhold for selskabet eller foreningen m.v. generelt vil medføre, at den indeholdte udbytteskat helt åbenbart vil overstige indkomstårets samlede indkomstskat.

Stk. 8 For særlige frikort efter stk. 7 gælder følgende:

 • 1) Særligt frikort udstedes med tidsbegrænset gyldighed på højst 10 år.

 • 2) SKAT kan stille krav om, at selskaber og foreninger m.v., der har fået udstedt et særligt frikort, årligt skal godtgøre, at de fortsat opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 7.

 • 3) Selskabet eller foreningen m.v. skal give SKAT meddelelse herom, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

 • 4) SKAT kan tilbagekalde særlige frikort før udløbet af gyldighedsperioden, jf. nr. 1, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

§32 Hvis der for en aktionær, som ved udlodningen opfylder betingelserne i § 31, stk. 1, nr. 3-6, samt stk. 5 og 6, for, at der ikke skal indeholdes udbytteskat, fejlagtigt er indeholdt udbytteskat, kan aktionæren få tilbagebetalt den indeholdte udbytteskat hos SKAT. Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest to måneder fra tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.

Stk. 2 De i § 31, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte foreninger, stater m.v. kan anmode om udbetaling af evt. indeholdt udbytteskat. Udbetaling foretages af SKAT på baggrund af indsendelse af frikort og dokumentation for kravet.

§33 Selskaber eller foreninger m.v. eller den der på disses vegne administrerer udbytteordningen, kan indeholde 22 pct. i udbytteskat til aktionærer, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller efter fondsbeskatningsloven. For at indeholdelse med 22 pct. kan finde sted, skal aktionæren enten

 • 1) være medtaget på en database offentliggjort af SKAT på internettet, jf. stk. 2,

 • 2) have betegnelsen A/S eller ApS i sit officielle navn, eller

 • 3) have afleveret en bekræftelse fra SKAT om at være omfattet af de nævnte bestemmelser.

Stk. 2 SKAT offentliggør på Internettet en database over selskaber, fonde og foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 22 pct. udbytteskat. Basen må indeholde cvr-og SE-numre de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis selskabet, fonden eller foreningen er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 3 Hvis der for en aktionær, som opfylder kriterierne for indeholdelse med 22 pct., er indeholdt 27 pct., kan aktionæren få tilbagebetalt den overskydende udbytteskat hos SKAT. Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest to måneder fra tidspunktet for vedtagelsen af udlodningen.

§34 Selskaber eller foreninger m.v. eller den, der på disses vegne administrerer udbytteordningen, kan indeholde 15 pct. i udbytteskat til aktionærer, der er omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, eller er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, der er hjemmehørende her i landet. Indeholdelse af udbytteskat kan undlades ved udlodning af udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens § 16 C eller investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, til investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, hvis det udloddende institut eller investeringsselskab efter dets vedtægter ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. For at indeholdelse med 15 pct. eller undladelse af indeholdelse kan finde sted, skal aktionæren enten

 • 1) være medtaget på en database offentliggjort af SKAT på Internettet eller

 • 2) have afleveret en bekræftelse fra SKAT om at være omfattet af de nævnte bestemmelser.

Stk. 2 SKAT offentliggør på Internettet en database over foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 15 pct. udbytteskat. Basen må indeholde cvr- og SE-numre, de tilknyttede adresser og en ophørsdato, hvis selskabet eller foreningen m.v. er ophørt. Basen må ikke indeholde cpr-numre eller andre personhenførbare oplysninger. Basen opdateres efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 3 Hvis der for en aktionær, som er berettiget til, at der kun indeholdes 15 pct. i udbytteskat, eller at der ikke skal ske indeholdelse, alligevel er indeholdt et højere beløb, kan aktionæren tilbagesøge det for meget indeholdte.

§35 Den, der efter kildeskattelovens § 67, stk. 4, attesterer et godskrevet eller udbetalt udbytte overfor modtageren, skal give oplysning om:

 • 1) Udbyttemodtagerens navn, adresse og cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr.

 • 2) Det udloddende selskabs navn og cvr-nr. eller SE-nr.

 • 3) Dato for vedtagelsen af udbytteudbetalingen.

 • 4) Størrelsen af det udbetalte udbytte.

 • 5) Efter hvilket nr. i § 31, der er undladt indeholdelse af udbytteskat, om der indeholdes med 22 pct. i medfør af § 33, om der indeholdes med 27 pct., eller om der indeholdes med 15 pct. eller undlades indeholdelse efter § 34.

Kapitel 10

Henstand med formueskat for pensionister m.fl.

§36 Den skattepligtige skal inden 1 måned efter, at henstandsbeløbet forfalder, jf. kildeskattelovens § 89 A, stk. 5, give meddelelse herom til SKAT. Sidste rettidige betalingsdag er 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2 Hvis den skattepligtige har flere ejerboliger, for hvilke der er indrømmet henstand med formueskat, og en af disse ejerboliger afhændes eller ophører med at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand, forfalder henstandsbeløbet vedrørende denne ejerbolig til betaling. Den del af det samlede henstandsbeløb, der forfalder til betaling, opgøres under hensyn til friværdiernes størrelse for de pågældende ejendomme i de år, hvori de pågældende ejendomme har været omfattet af en henstandsordning.

§37 Ved salg af ejerbolig og køb af ny bolig kan anmodning om forlængelse af henstandsordningen efter kildeskattelovens § 89 A, stk. 5, indgives inden 6 måneder efter afhændelsen. Erhvervelse af den nye ejerbolig skal ske i løbet af det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted, eller i det nærmest efterfølgende. Når den nye ejerbolig er erhvervet, skal den skattepligtige inden 1 måned give meddelelse herom til SKAT.

Stk. 2 Den del af henstandsordningen vedrørende en tidligere ejerbolig, som ikke forlænges efter stk. 1, forfalder til betaling ved erhvervelsen af en ny ejerbolig med sidste rettidige betalingsdag 6 måneder efter denne dato. Hvis den skattepligtige ved udløbet af den i stk. 1, 2. pkt., nævnte frist ikke har erhvervet en ny ejerbolig, forfalder henstandsbeløbet ved fristens udløb med sidste rettidige betalingsdato 6 måneder efter denne dato.

Stk. 3 Reglerne i stk. 1-2 kan også anvendes, såfremt den skattepligtige har erhvervet den nye ejerbolig inden afhændelsen af den tidligere. Erhvervelsen af den nye ejerbolig må dog tidligst være sket i det nærmeste foregående indkomstår før det indkomstår, hvori den tidligere ejerbolig afhændes. Ansøgning om forlængelse skal dog indgives inden 1 måned efter afhændelsen af den tidligere ejerbolig. Den del af henstanden vedrørende den tidligere ejerbolig, som ikke forlænges, forfalder ved afhændelsen med sidste rettidige betalingsdato 6 måneder efter denne dato.

Stk. 4 Henstandsordninger vedrørende tidligere ejerboliger i fredede bygninger kan kun forlænges efter reglerne i stk. 1-3, såfremt ejeren ved afhændelsen er pensionist, jf. § 89 A i lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002.

Kapitel 11

Kildeskat til Grønland

§38 Personer, dødsboer, selskaber, fonde, foreninger og institutioner m.v., der har hjemting her i landet, skal foretage indeholdelse af kildeskat til Grønland ved udbetaling eller godskrivning af vederlag for arbejde og ved udbetaling af pensioner, som er omfattet af skattepligt efter den grønlandske landstingslov om indkomstskat.

§39 Registrering af indeholdelsespligtige, regnskabsførelse og angivelse vedrørende udbetalt eller godskrevet indkomst og indeholdt kildeskat samt afgivelse af oplysninger til brug ved skatteligningen og skatteberegningen for indkomstmodtageren foretages efter de regler, der gælder for indeholdelsespligtige med hjemting i Grønland.

Stk. 2 Indeholdte kildeskattebeløb indbetales til SKAT tillige med summarisk redegørelse for de indeholdte beløb efter de almindelige regler. Når praktiske hensyn taler herfor, kan SKAT efter forudgående drøftelse med skattedirektoratet i Grønland bestemme, at der skal gælde visse afvigelser herfra.

§40 Såfremt indkomstmodtagerens ophold i Grønland må forventes at vare mindre end 6 måneder, skal den indeholdelsespligtige foretage indeholdelse af såvel dansk som grønlandsk kildeskat. I den beregnede danske kildeskat fradrages det beløb, der indeholdes i kildeskat i Grønland.

Kapitel 12

Bøder m.v., forskudt indkomstår

§41 Overtrædelse af bestemmelserne i § 16, § 26, § 29 og § 30 straffes med bøde, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. På samme måde straffes den, der ikke rettidigt efterkommer et af SKAT fremsat krav efter § 28.

Stk. 2 SKAT bemyndiges til efter kildeskattelovens § 79, stk. 1, at tilkendegive, at en sag kan afgøres ved en administrativ bøde.

§42 For skattepligtige, der anvender en fra kalenderåret afvigende regnskabsperiode, træder i kapitel 2-4 det til indkomståret svarende kalenderår i stedet for indkomståret.

Kapitel 13

Ikrafttrædelse

§43 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2 § 8 har virkning for forskudsopgørelsen fra og med indkomståret 2015.

Stk. 3 § 18, nr. 35, har virkning fra og med 1. september 2015.

Stk. 4 § 31, stk. 1, nr. 6, finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår dispensationer meddelt efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, § 16 A, stk. 3, eller § 16 B, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009.

§44 Bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat ophæves den 1. maj 2015.

Stk. 2 § 18, nr. 36, i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat finder fortsat anvendelse til og med 31. august 2015.

profile photo
Profilside