14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jordforureningsloven § 49

Lov om forurenet jord paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jordforureningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Ejere af olietanke, der kan meddeles påbud efter § 48, stk. 1, jf. § 48, stk. 3, skal være omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne, jf. dog stk. 2, til miljømyndighedernes krav om undersøgelser og oprydning efter bestemmelsen i § 48.

•••

Stk. 2 Forsikringspligten omfatter ikke dækning af udgifter, hvor forureningen

  • 1) er forårsaget forsætligt af tankejeren,

  • 2) stammer fra installationer, som tankejeren vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom indeholdt i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, eller

  • 3) skyldes, at leveringen af olie i tankejerens ejertid ikke er sket efter offentlige forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

•••

Stk. 3 Pligten til at være dækket af en forsikring ophører seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug og sløjfet forskriftsmæssigt.

•••

Stk. 4 Forsikringen skal være dækkende senest fra den af miljø- og fødevareministeren fastsatte dato, jf. § 48, stk. 1.

•••

Stk. 5 Forsikringen skal dække udgifter som nævnt i stk. 1. Viser udgiften til opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige 4,162 mio. kr. inkl. moms, skal forsikringsselskabet rette henvendelse til miljømyndigheden, for at denne kan godkende den del af projektet, der overstiger 4,162 mio. kr. inkl. moms. Beløbet pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele tusinde kroner. Udgifter, der overstiger 4,162 mio. kr. inkl. moms, skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndigheden skal forlods på forlangende stille garanti herfor.

•••

Stk. 6 Staten, regioner og kommuner er undtaget fra forsikringspligten.

•••

Stk. 7 Et forsikringsselskab kan ikke bringe forsikringen til ophør på grund af manglende betaling af præmie uden dokumentation for, at anden forsikring er tegnet.

•••

Stk. 8 Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmier med påløbne renter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelser i den forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i et år fra forfaldstid.

•••

Stk. 9 Ministeren kan efter forhandling med udbydere af olietanksforsikringer fastsætte nærmere regler for indholdet af forsikringen.

•••
profile photo
Profilside