14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jordfordelingsloven § 27

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jordfordelingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 31 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Klage over afgørelser truffet af en institution under ministeriet, jordbrugskommissionerne, kommunale myndigheder, jordkøbsnævn eller Økonomistyrelsen kan indgives til miljø- og fødevareministeren, jf. dog stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der alene kan klages over retlige spørgsmål.

•••

Stk. 2 Afgørelse truffet af jordfordelingskommissionen, jf. §§ 4, 6 og 8, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i stk. 1, anførte myndigheder, herunder at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

•••
profile photo
Profilside