14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jordfordelingsloven § 23

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jordfordelingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 31 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Miljø- og fødevareministeren kan af statens midler afholde de med denne lovs gennemførelse forbundne udgifter, for så vidt der ikke ydes støtte til disse efter anden lovgivning eller udgifterne afholdes af andre, jf. § 9.

•••

Stk. 2 Ministeren kan af statens midler anvende de fornødne beløb dels til opfyldelse af krav, som anerkendes af jordfordelingskommissionen efter bestemmelsen i § 6, stk. 1, og som ikke dækkes af andre, dels som tilskud til særlige foranstaltninger, der anbefales af jordfordelingskommissionen, og som undtagelsesvis er påkrævet til gennemførelse af en hensigtsmæssig plan efter §§ 2-4, 6 og 8.

•••

Stk. 3 Udgifter i medfør af stk. 1 og 2 afholdes af de bevillinger, der afsættes på de årlige bevillingslove.

•••

Stk. 4 Ministeren bemyndiges til at dække midlertidige likviditetsbehov i forbindelse med gennemførelse af jordfordeling i henhold til denne lov ved træk på statens konto i Danmarks Nationalbank.

•••

Stk. 5 Ministeren fastsætter regler om betaling for det arbejde, der udføres af jordfordelingskommissionen og af lodsejerudvalget.

•••
profile photo
Profilside