14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jagtloven § 54

Lov om jagt og vildtforvaltning paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jagtloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller for overtrædelse af bestemmelser i forordninger omfattet af § 52, stk. 3. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2. Artsfredningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. Jagttegnsbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

•••

Stk. 6 Jagt, som udøves i strid med loven eller regler udstedt i medfør af loven, straffes, selv om der ikke ved jagten er fældet eller fanget noget vildt.

•••

Stk. 7 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

•••

Stk. 8 I sager om overtrædelse af loven og af regler udstedt i medfør af loven kan ransagning ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.

•••
profile photo
Profilside