Iværksættelsesbekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2022

Afgørelsen træffes af kriminalforsorgsområdet

Særligt vedrørende sager om personfarlig kriminalitet m.v.
§ 6

Er den dømte straffet med tidsbestemt fængselsstraf og er hovedforholdet i dommen en overtrædelse af straffelovens §§ 119-121, § 123, §§ 180-182, § 213, § 215, § 215 a, kapitel 25 (forbrydelser mod liv og legeme), kapitel 26 (forbrydelser mod den personlige frihed), § 266, § 266 a og § 288, og er der truffet afgørelse om anbringelse i et fængsel, hvor den dømte ikke kan modtages senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre, jf. § 25, stk. 2, skal det kriminalforsorgsområde, hvor fængslet er beliggende, skaffe plads i et andet fængsel eller, hvis fængselsstraffen ikke overstiger 6 måneder, i et arresthus (Københavns Fængsler). Det samme gælder, hvis den dømte er straffet efter hjemrejselovens § 12, stk. 2-4, eller § 13, stk. 2 eller 4, og den dømte skal påbegynde strafudståelsen i et fængsel eller i et arresthus (Københavns Fængsler). Det samme gælder endvidere, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre og uden at afvente behandlingen af en ansøgning om udsættelse eller benådning eller om strafudståelse på bopælen (fodlænke). Det samme gælder desuden, hvis den dømte i forbindelse med en tidligere afsoning er udeblevet efter tilsigelse til afsoning uden lovlig grund og inden for et tidsrum af 2 år efter løsladelse fra den tidligere afsoning på ny er idømt fængselsstraf.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, hvis den dømte tillige er straffet efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236 (kapitel 24), idet afgørelse om afsoningsinstitution i givet fald træffes af Kriminalforsorgen Sjælland, jf. dog § 5, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 3 Er den dømte straffet med tidsbestemt fængselsstraf efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236 (kapitel 24), vurderes det, jf. anbringelses- og overførselsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, hvorvidt fængselsstraffen indledningsvis skal fuldbyrdes i visitations- og observationsafdelingen i Herstedvester Fængsel. Kan afdelingen ikke modtage den dømte senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre, jf. § 25, stk. 2, skal der skaffes midlertidig plads i et åbent fængsel, eller hvis fængselsstraffen ikke overstiger 6 måneder, i et arresthus (Københavns Fængsler). Findes fuldbyrdelse i åbent fængsel betænkeligt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 22, træffes der afgørelse om, hvorvidt fuldbyrdelse i stedet skal ske i lukket fængsel.