14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Iværksættelsesbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Direktoratet for Kriminalforsorgen udarbejder retningslinjer i forhold til fordelingen af afgørelseskompetencen mellem de enkelte kriminalforsorgsområder og i forhold til de enkelte sagstyper.

•••

Stk. 2 Det følger af retningslinjerne, at afgørelse om afsoningsinstitution som udgangspunkt træffes af det kriminalforsorgsområde, som omfatter den institution, hvor den pågældende i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens § 23, stk. 1, 1. pkt., sammenholdt med § 23, stk. 2, nr. 2, skal anbringes, jf. dog stk. 3-4.

•••

Stk. 3 For personer, der er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 216-236 (kapitel 24), træffes afgørelse om afsoningsinstitution af Kriminalforsorgen Sjælland. Er den idømte fængselsstraf på 6 måneder eller derunder, træffes afgørelsen dog af det kriminalforsorgsområde, som omfatter den institution, hvor den pågældende ifølge de i stk. 2 nævnte retningslinjer skal anbringes.

•••

Stk. 4 I sager, hvor en person overføres til Danmark til udståelse af fængselsstraf idømt i et af de andre nordiske lande, træffes afgørelse om afsoningsinstitution af Kriminalforsorgen Hovedstaden.

•••

Stk. 5 Principperne for afgørelseskompetencen i sager om valg af afsoningsinstitution indebærer, at et kriminalforsorgsområde kan træffe afgørelse om anbringelse af en dømt i en institution, som er omfattet af et andet kriminalforsorgsområde, dog således at vedkommende andet kriminalforsorgsområde så hurtigt som muligt og senest 8 dage, efter at sagen er kommet frem, kan fremkomme med bemærkninger til afgørelsen om afsoningsinstitution.

•••
profile photo
Profilside