14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investorfradragslov § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investorfradragslov og bygger på lov nr. 1707 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4, inden for 3 år efter erhvervelsen af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, overdrager aktiver til målselskabet.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktiver til målselskabet fra et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis målselskabet inden for 3 år efter den skattepligtiges erhvervelse af aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, er modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og den skattepligtige, dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4, eller et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, har overdraget aktiver til det indskydende selskab.

•••

Stk. 3 Skal der ske genbeskatning efter stk. 1 eller 2, skal den skattepligtige give told- og skatteforvaltningen oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske.

•••
profile photo
Profilside