14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsforeningsloven § 84

Lov om investeringsforeninger m.v. paragraf 84

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsforeningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 46 af 13. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84 Alle medlemmerne af ledelsen, jf. § 83, stk. 1, skal underskrive årsrapporten, når den er udarbejdet, og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt medlems navn og funktion i forhold til den danske UCITS er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

  • 1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter, fondsbestemmelser eller aftale,

  • 2) årsregnskabet giver et retvisende billede af den danske UCITS’ afdelingers aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet og

  • 3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i den danske UCITS’ afdelingers aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som den danske UCITS henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af.

•••

Stk. 2 Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 187, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

•••

Stk. 3 Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal ledelsen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

•••

Stk. 4 Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

•••
profile photo
Profilside