Investeringsforeningsloven § 177

Denne konsoliderede version af investeringsforeningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om investeringsforeninger m.v.

Lov nr. 597 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 13. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 1546 af 12. december 2023 og lov nr. 480 af 22. maj 2024

§ 177

Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af følgende bestemmelser:

 • 1) God skik, jf. § 29 og bekendtgørelser udstedt i medfør af § 29, stk. 2.

 • 2) Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer, jf. § 35, stk. 2, og § 44, og ændringer af fondsbestemmelser, jf. § 17, stk. 1.

 • 3) Afgørelser vedrørende investeringsforeningers og SIKAV’ers administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer, jf. § 63, og afgørelser vedrørende den administrative og regnskabsmæssige praksis, forretningsgange og kontrolprocedurer i investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer værdipapirfonde, jf. § 71 i lov om finansiel virksomhed.

 • 4) Forbud mod at opkræve dobbeltgebyr, jf. §§ 76-78.

 • 5) Pligten til at indberette fejlberegninger, jf. § 75.

 • 6) Afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem en værdipapircentral, jf. §§ 80 og 111.

 • 7) Prospekter og bekendtgørelser om prospekter, jf. § 102.

 • 8) Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser, jf. §§ 105-107.

 • 9) Inddragelse af danske UCITS’ tilladelse, jf. § 111.

 • 10) Danske UCITS’ placering af midler, jf. kapitel 14 og 15.

 • 11) Central information, jf. § 103.

Stk. 2 Finanstilsynet skal endvidere orientere offentligheden om navnet på en virksomhed, der uden tilladelse udøver virksomhed som investeringsforening, SIKAV eller værdipapirfond.