14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsforeningsloven § 7

Lov om investeringsforeninger m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsforeningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Organisering m.v. af SIKAV’er
En SIKAV skal have en selskabskapital, der kan variere på de vilkår, som er fastsat i SIKAV’ens vedtægter, jf. § 20, stk. 1, nr. 19. Enhver, der ejer en andel i en afdeling i en SIKAV, er investor i SIKAV’en.

•••

Stk. 2 En SIKAV kan oprettes af en eller flere stiftere. En stifter må ikke være under konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven. Hvis stifteren er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

•••

Stk. 3 Stifterne skal underskrive et stiftelsesdokument, der skal indeholde oplysning om, fra hvilken dato stiftelsen skal have retsvirkning, og som skal indeholde SIKAV’ens vedtægter. Hvis der ikke i forbindelse med stiftelsen af SIKAV’en er foretaget valg af bestyrelse og revisor, skal stifterne senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet afholde generalforsamling til valg af bestyrelse og revisor.

•••

Stk. 4 SIKAV’er skal organiseres med en eller flere afdelinger, hver baseret på en bestemt del af aktiverne efter vedtægternes bestemmelser herom.

•••

Stk. 5 Hver afdeling i en SIKAV hæfter kun for sine egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

•••

Stk. 6 En afdeling i en SIKAV kan opdeles i andelsklasser efter vedtægternes bestemmelser herom.

•••

Stk. 7 En investor i en afdeling hæfter ikke personligt for SIKAV’ens eller afdelingens forpligtelser. Investoren hæfter alene med sit indskud.

•••

Stk. 8 Alle investorer i en SIKAV skal have de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som vedrører alle investorerne i SIKAV’en. Alle investorer i en afdeling skal have de samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som alene vedrører investorerne i afdelingen. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kan fraviges som følge af etablering af andelsklasser, jf. § 18, udstedelse af andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. § 20, stk.1, nr. 7, og fastsættelse af regler om stemmeretsbegrænsning, jf. § 20, stk. 1, nr. 12.

•••
profile photo
Profilside