14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsfondsforvalterloven Afsnit I

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. afsnit i

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsfondsforvalterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Investeringsfondsforvalterloven

Afsnit I Generelle bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne lov finder anvendelse på

 • 1) forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i Danmark,

 • 2) forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i et tredjeland, og som har Danmark som sit referenceland,

 • 3) alternative investeringsfonde, der er etableret i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale med en forvalter, der har tilladelse eller er registreret som forvalter, om forvaltning af fonden, og

 • 4) alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland, og som ikke er omfattet af en aftale med en forvalter, der har tilladelse eller er registreret som forvalter, om forvaltning af fonden, som har Danmark som sit referenceland.

Stk. 2 § 5, stk. 3-5 og 7§§ 18, 19 og 23, § 67, stk. 4, §§ 155-157, 161, 162, 164, 170, 171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har Danmark som værtsland, når de er meddelt tilladelse til at udøve den i § 11 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren forvalter eller markedsfører alternative investeringsfonde i Danmark gennem en filial i Danmark.

Stk. 3 § 5, stk. 9, §§ 5 a, 61-68, 70-75, 130, 155-157, 161, 164, 170, 171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har registreret hjemsted i et tredjeland, og som ikke har et referenceland i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der planlægger at forvalte eller markedsføre alternative investeringsfonde i Danmark. Er en alternativ investeringsfond fra et tredjeland ikke omfattet af en aftale om at blive forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Den Europæiske Union, et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller et tredjeland, er fonden selvforvaltende, og bestemmelserne nævnt i 1. pkt. finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på fonden.

Stk. 4 §§ 5, 9, 10, 161 og 190-192 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af forpligtelsen til at søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt frivilligt at søge en sådan tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde (registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde). §§ 5, 161 og 190-192 finder anvendelse på registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ønsker at markedsføre alternative investeringsfonde i Danmark.

Stk. 5 § 5, stk. 3-5 og 7§ 18, § 67, stk. 4, §§ 155-157, 161, 162, 164, 170, 171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren forvalter eller markedsfører alternative investeringsfonde i Danmark uden at etablere en filial i Danmark.

§2 Uanset § 1 finder loven ikke anvendelse på:

 • 1) Holdingselskaber.

 • 2) Forvaltere af alternative investeringsfonde, der udelukkende forvalter en eller flere alternative investeringsfonde, hvis eneste investorer er forvalteren, eller forvalterens moderselskaber eller datterselskaber eller andre datterselskaber af disse moderselskaber, forudsat at ingen af disse investorer selv er en alternativ investeringsfond.

 • 3) Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, som er omfattet af reglerne, der gennemfører direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, herunder i givet fald de godkendte enheder, der er ansvarlige for forvaltningen af sådanne pensionskasser, og som handler på deres vegne, jf. reglerne, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i det pågældende direktiv, eller de investeringsadministratorer, der er udpeget i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 19, stk. 1, i samme direktiv, for så vidt de ikke forvalter alternative investeringsfonde.

 • 4) Overnationale institutioner, lignende internationale organisationer og medlemmer af de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner, hvis sådanne institutioner og organisationer forvalter alternative investeringsfonde, og i det omfang disse alternative investeringsfonde handler i offentlighedens interesse.

 • 5) Vækstfonden.

 • 6) Danmarks Nationalbank.

 • 7) Statslige, regionale og kommunale organer eller andre institutioner, der forvalter fonde til støtte for socialsikrings- og pensionsordninger.

 • 8) Ordninger for medarbejderdeltagelse eller opsparingsordninger for medarbejdere.

 • 9) Securitisationsenheder med særligt formål.

 • 10) Familieejede investeringsenheder.

 • 11) Danmarks Grønne Investeringsfond.

Kapitel 2

Definitioner

§3 I denne lov forstås ved:

 • 1) Alternativ investeringsfond: En kollektiv investeringsenhed eller investeringsafdelinger deraf, som

  • a) rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og

  • b) ikke skal have tilladelse i henhold til de regler, der gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

 • 2) Andel: Enhver ejerandel af formuen i en alternativ investeringsfond.

 • 3) Forvalter af alternativ investeringsfond: En virksomhed, hvis sædvanlige erhvervsmæssige virksomhed består i forvaltning af en eller flere alternative investeringsfonde.

 • 4) Filial af en forvalter af alternative investeringsfonde: Et forretningssted, som retligt udgør en ikkeselvstændig del af en forvalter, og som leverer de ydelser, som forvalteren har fået tilladelse til. Alle forretningssteder, der etableres i samme land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af en forvalter med registreret hjemsted i et andet land, anses for at være en enkelt filial.

 • 5) Præferenceafkast: En del af fortjenesten fra en alternativ investeringsfond, som forvalteren har tjent som godtgørelse for forvaltning af en alternativ investeringsfond, men reduceret med den del af fortjenesten fra den alternative investeringsfond, som forvalteren har tjent som afkast af en eventuel investering, som forvalteren måtte have foretaget i den alternative investeringsfond.

 • 6) Snævre forbindelser:

  • a) En situation, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer er forbundet ved kapitalinteresser, hvorved forstås direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed.

  • b) En situation, hvor en fysisk eller juridisk person har bestemmende indflydelse over en eller flere andre fysiske eller juridiske personer forstået som forholdet mellem et moderselskab og et datterselskab som omhandlet i stk. 4-7 eller et tilsvarende forhold mellem en fysisk eller juridisk person og en virksomhed. Et datterselskab af et datterselskab anses for at være datterselskab af moderselskabet for disse datterselskaber.

  • c) En situation, hvor den samme fysiske eller juridiske person er varigt forbundet med to eller flere fysiske eller juridiske personer ved at have bestemmende indflydelse over disse.

 • 7) Kompetente myndigheder: Nationale myndigheder i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med forvaltere.

 • 8) Kompetente myndigheder, for så vidt angår en depositar:

  • a) De kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 40, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, hvis depositaren er et kreditinstitut, som har erhvervet tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.

  • b) De kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, hvis depositaren er et investeringsselskab, som har erhvervet tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

  • c) De nationale myndigheder i depositarens hjemland, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med sådanne kategorier af foretagender, hvis depositaren falder under en kategori af foretagender som omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 21, stk. 3, 1. afsnit, litra c, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

  • d) De nationale myndigheder i det land, hvor enheden har sit registrerede hjemsted, som ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med enheden, eller det officielle organ med kompetence til at registrere eller føre tilsyn med enheden i overensstemmelse med de gældende fagetiske regler, hvis depositaren er en enhed som omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 21, stk. 3, 3. afsnit, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

  • e) De nationale myndigheder i det tredjeland, hvor depositaren har sit registrerede hjemsted, hvis depositaren er depositar for en alternativ investeringsfond fra et tredjeland i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 21, stk. 5, litra b, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og ikke er omfattet af litra a-d.

 • 9) Alternativ investeringsfond fra et tredjeland: En alternativ investeringsfond, der

  • a) ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret i et land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i henhold til gældende national lovgivning, og

  • b) ikke har sit registrerede hjemsted eller hovedkontor i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 10) Bestemmende indflydelse: Beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger, jf. stk. 3-7.

 • 11) Kapitalforening: En alternativ investeringsfond stiftet i medfør af afsnit VIII som en forening med en eller flere investorer,

  • a) hvis formål er at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed,

  • b) hvis vedtægter angiver, at foreningen er en kapitalforening, og

  • c) som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, som har ansvaret for at forvalte kapitalforeningen.

 • 12) AIF-SIKAV: En alternativ investeringsfond, jf. nr. 1, stiftet efter reglerne i afsnit VIII som et selskab med en eller flere investorer, hvis vedtægter angiver, at selskabet er en alternativ investeringsfond med variabel kapital, og som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, og som har ansvaret for at forvalte AIF-SIKAV’en

 • 13) AIF-værdipapirfond: En alternativ investeringsfond, jf. nr. 1, som er etableret af en forvalter af alternative investeringsfonde, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, og hvis fondsbestemmelser angiver, at fonden er en AIF-værdipapirfond.

 • 14) Etableret, for så vidt angår alternative investeringsfonde: Det land, hvor en alternativ investeringsfond har erhvervet tilladelse eller er registreret, eller, hvis fonden ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret, det land, hvor fonden har sit registrerede hjemsted.

 • 15) Etableret, for så vidt angår depositarer: Det land, hvor depositaren har sit registrerede hjemsted, eller det land, hvor depositaren har en filial.

 • 16) Etableret, for så vidt angår retlige repræsentanter, der er juridiske personer: Det land, hvor den retlige repræsentant har registreret hjemsted, eller det land, hvor den retlige repræsentant har en filial.

 • 17) Etableret, for så vidt angår retlige repræsentanter, der er fysiske personer: Det land, hvor den retlige repræsentant er hjemmehørende.

 • 18) En alternativ investeringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område: En alternativ investeringsfond, der

  • a) har erhvervet tilladelse eller er registreret i et land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i henhold til gældende national lovgivning, eller

  • b) ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, men har sit registrerede hjemsted eller hovedkontor i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 19) En forvalter fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område: En forvalter, der har sit registrerede hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 20) Feederfond: En alternativ investeringsfond, der

  • a) investerer mindst 85 pct. af sine aktiver i andele i en anden alternativ investeringsfond (masterfonden),

  • b) investerer mindst 85 pct. af sine aktiver i mere end én masterfond, når disse masterfonde har identiske investeringsstrategier, eller

  • c) på anden vis har en eksponering på mindst 85 pct. af sine aktiver i en masterfond.

 • 21) Finansielt instrument: Et finansielt instrument som omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

 • 22) Holdingselskab: Et selskab med kapitalandele i et eller flere andre selskaber, hvis kommercielle formål er at gennemføre en forretningsstrategi eller -strategier gennem sine datterselskaber, tilknyttede selskaber eller kapitalinteresser for at bidrage til deres værdi på lang sigt, og som enten er et selskab, der

  • a) driver virksomhed på grundlag af egne aktiver, og hvis kapitalandele optages til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller

  • b) ikke er oprettet med det primære formål at generere afkast til sine investorer ved at afhænde sine datterselskaber eller tilknyttede selskaber som dokumenteret af selskabets årsrapport eller andre officielle dokumenter.

 • 23) Alternative investeringsfondes hjemland: Enten

  • a) det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor den alternative investeringsfond har erhvervet tilladelse eller er registreret i henhold til gældende national ret, eller i tilfælde af flere tilladelser eller registreringer det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor den alternative investeringsfond første gang erhvervede tilladelse eller blev registreret, eller

  • b) det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor den alternative investeringsfond har sit registrerede hjemsted eller hovedkontor, hvis den alternative investeringsfond hverken har erhvervet tilladelse eller er registreret i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 24) Forvalterens hjemland: Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor forvalteren har sit registrerede hjemsted. For forvaltere med registreret hjemsted i et tredjeland forstås alle henvisninger til forvalterens hjemland i denne lov som referenceland.

 • 25) Forvalterens værtsland: Det eller de lande inden for Den Europæiske Union eller det eller de lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke er forvalterens hjemland, hvor en forvalter

  • a) forvalter eller markedsfører andele i en alternativ investeringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 

  • b) markedsfører andele i en alternativ investeringsfond fra et tredjeland, eller

  • c) leverer tjenesteydelser, som er omfattet af bilag 1, nr. 3.

 • 26) Minimumskapital: Forvalterens minimumskapital, som består af midler omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a-e, i forordning (EU) nr. 575/2013.

 • 27) Udsteder: En udsteder som omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 2, stk. 1, litra d, i direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, når udstederen har sit registrerede hjemsted i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og når dens andele optages til handel på et reguleret marked som omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

 • 28) Retlig repræsentant: En fysisk person, der er hjemmehørende i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller en juridisk person, der har sit registrerede hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er udtrykkeligt udpeget af en forvalter, der har sit registrerede hjemsted i et tredjeland, til at handle på vegne af denne forvalter over for myndigheder, kunder, organer og modparter i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende forvalterens forpligtelser i henhold til denne lov.

 • 29) Gearing: En metode, som forvalteren anvender til at øge eksponeringen af en alternativ investeringsfond, som den forvalter, hvad enten dette sker ved hjælp af lån af kontante midler eller værdipapirer eller gearing indeholdt i derivatpositioner eller ved andre midler.

 • 30) Forvaltning af alternative investeringsfonde: Ansvaret for udøvelse af mindst de investeringsforvaltningsfunktioner, der er nævnt i bilag 1, nr. 1, for en eller flere alternative investeringsfonde.

 • 31) Markedsføring: En direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af forvalteren eller på vegne af forvalteren af andele i en alternativ investeringsfond, som den forvalter, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har deres registrerede hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 32) Masterfond: En alternativ investeringsfond, som en anden alternativ investeringsfond investerer eller har eksponering i, i overensstemmelse med nr. 20.

 • 33) Referenceland: Et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som fastslået i overensstemmelse med kapitel 17.

 • 34) Tredjeland: Et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 35) Unoteret selskab: Et selskab, som har sit registrerede hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvis andele ikke optages til handel på et reguleret marked som omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

 • 36) Kapitalgrundlag: Forvalterens kapitalgrundlag som omhandlet i artikel 25-88 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og i regler udstedt i medfør af artikel 25-88.

 • 37) Moderselskab: Et moderselskab som defineret i reglerne, der gennemfører artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag.

 • 38) Prime broker: Et kreditinstitut, en reguleret investeringsvirksomhed eller en anden enhed, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende tilsyn og tilbyder tjenesteydelser til professionelle investorer primært for at finansiere eller foretage transaktioner i finansielle instrumenter som modpart, og som også kan tilbyde andre tjenesteydelser som f.eks. clearing og afvikling af handler, opbevaringsydelser, udlån af værdipapirer, skræddersyet teknologi og driftsstøttefaciliteter.

 • 39) Professionel investor: En investor, der anses som en professionel kunde, eller som efter anmodning behandles som en professionel kunde som defineret i reglerne, der gennemfører bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

 • 40) Kvalificerede andele: Direkte eller indirekte besiddelse af en andel i en forvalter, som enten udgør mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne, jf. reglerne, der gennemfører artikel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, under hensyntagen til betingelserne for sammenlægning af besiddelsen, jf. reglerne, der gennemfører artikel 12, stk. 4 og 5, i det pågældende direktiv, eller som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af den forvalter, hvori denne besiddelse findes.

 • 41) Arbejdstagerrepræsentanter: Arbejdstagernes repræsentanter som defineret i reglerne, der gennemfører artikel 2, litra e, i direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.

 • 42) Detailinvestor: En investor, der ikke er en professionel investor, jf. nr. 39.

 • 43) Datterselskab: Et datterselskab som defineret i reglerne, der gennemfører artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag.

 • 44) Tilsynsmyndigheder, for så vidt angår alternative investeringsfonde fra tredjelande: Nationale myndigheder i et tredjeland, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med alternative investeringsfonde.

 • 45) Tilsynsmyndigheder, for så vidt angår forvaltere fra tredjelande: Nationale myndigheder i et tredjeland, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med forvaltere.

 • 46) Securitisationsenheder med særligt formål: Enheder, hvis eneste formål er at foretage securitisation eller securitisationer som omhandlet i artikel 1, nr. 2, i forordning (EF) nr. 24/2009 og andre passende aktiviteter med henblik på at opfylde dette formål.

 • 47) UCITS: Et institut for kollektiv investering i værdipapirer, som har erhvervet tilladelse i overensstemmelse med reglerne, der gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

 • 48) Reguleret marked: Et marked, som er omfattet af reglerne, der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

 • 49) Variable løndele: Aflønningsordninger og anden form for betaling, hvor den endelige værdi ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter, præferenceafkast, engangsvederlag og andre lignende ordninger, der ikke er en del af den faste løndel.

 • 50) Reel ejer: Fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af kapitalforeninger, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

 • 51) Investorfradragsfond: En alternativ investeringsfond, der overholder betingelserne i afsnit VIII a, og

  • a) hvis formål er at skabe et afkast til investorfradragsfondens investorer ved investeringer i selskaber, der opfylder betingelserne i investorfradragsloven for investorfradragsfondes investering i målselskaber,

  • b) hvis vedtægter eller fondsbestemmelser angiver, at fonden er en investorfradragsfond, og

  • c) som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, eller som har tilladelse til at være en selvforvaltende investorfradragsfond.

 • 52) Målselskab: Et selskab, der opfylder betingelserne i § 3 i investorfradragsloven.

 • 53) Formidler: En forvalter af alternative investeringsfonde, der har tilladelse i henhold til denne lov til at udøve de aktiviteter nævnt i bilag 1, nr. 3 b, afsnit iii, når forvalteren af den alternative investeringsfond leverer tjenesteydelser i relation til opbevaring af aktier med stemmeret i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

 • 54) Kapitalforvalter: En forvalter af alternative investeringsfonde, jf. nr. 3, der har tilladelse i henhold til denne lov til at udøve aktiviteter nævnt i bilag 1, nr. 3 a, når forvalteren leverer tjenesteydelser i relation til porteføljepleje af aktier med stemmeret i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ investeringsfond, der er etableret i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale med en forvalter, der har tilladelse som forvalter, om forvaltning af fonden.

Stk. 2 For forvaltere af alternative investeringsfonde, der har deres registrerede hjemsted i Danmark, som ikke er selvforvaltende, forstås i denne lov ved:

 • 1) Det øverste ledelsesorgan:

  • a) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en direktion.

  • b) Tilsynsrådet i selskaber, der har et tilsynsråd og en direktion.

  • c) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion.

 • 2) Det centrale ledelsesorgan:

  • a) Direktionen i selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd.

  • b) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en direktion.

  • c) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion.

 • 3) Ledelsen: Alle de organer, som er nævnt i nr. 1 og 2. Et medlem af ledelsen kan være et medlem af et selskabs tilsynsråd, bestyrelse eller direktion.

Stk. 3 For forvaltere af alternative investeringsfonde, der ikke har deres registrerede hjemsted i Danmark, og for selvforvaltende alternative investeringsfonde skal bestemmelserne i stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 3, § 13, § 20, stk. 2-7 og 9, § 21, stk. 3 og 4, § 22, § 23, stk. 2, § 28, stk. 1 og 9, § 61, stk. 3, § 157, stk. 2 og 3, § 166, § 168, stk. 1-3, 5 og 7, § 173, stk. 2 og 3, § 190, stk. 8, og § 191, stk. 1 og 3, om det øverste ledelsesorgan, det centrale ledelsesorgan, direktionen og ledelsen eller medlemmer af disse ledelsesorganer anvendes med de fornødne tilpasninger på disse forvalteres ledelsesorganer og medlemmer heraf.

Stk. 4 Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 5 Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har

 • 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

 • 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale,

 • 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller

 • 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Stk. 6 Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har bestemmende indflydelse.

Stk. 7 Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder.

Stk. 8 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en enhed opfylder betingelserne nævnt i stk. 1, nr. 1, litra a.

profile photo
Profilside