14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 5

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Virksomheder, der forvalter alternative investeringsfonde, skal have tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3, eller være registreret hos Finanstilsynet, jf. § 9, stk. 1.

•••

Stk. 2 Virksomheder, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og virksomheder, der er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, har eneret til at forvalte alternative investeringsfonde og har eneret til at benytte betegnelsen forvalter af alternative investeringsfonde i deres navn.

•••

Stk. 3 Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, må markedsføre andele i alternative investeringsfonde over for professionelle investorer i overensstemmelser med reglerne i afsnit VI.

•••

Stk. 4 Andele i alternative investeringsfonde må ikke markedsføres over for detailinvestorer i Danmark. Finanstilsynet kan meddele forvaltere med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde over for detailinvestorer.

•••

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 4 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af

  • 1) ledere, direktører eller andre ansatte hos en forvalter af alternative investeringsfonde i konkrete alternative investeringsfonde, som den pågældende er involveret i forvaltningen af, eller

  • 2) andre investorer, som

    • a) forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og

    • b) skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering.

•••

Stk. 6 Forvaltere, der er registreret i Finanstilsynet, må markedsføre andele i alternative investeringsfonde på følgende måde:

  • 1) Andele i alternative investeringsfonde, der er etableret i Danmark eller tredjelande, må markedsføres over for professionelle investorer i Danmark.

  • 2) Andele i alternative investeringsfonde, der er etableret i Danmark eller tredjelande, må markedsføres i tredjelande, såfremt det pågældende lands nationale lovgivning tillader dette.

  • 3) Andele i alternative investeringsfonde, der er etableret i Danmark eller tredjelande, må markedsføres i andre lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, såfremt det pågældende lands nationale lovgivning tillader dette.

•••

Stk. 7 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en forvalter med tilladelse må markedsføre andele i alternative investeringsfonde over for detailinvestorer i Danmark, regler for tilladelsen og markedsføringen vedrørende dette og regler for faciliteter til rådighed for detailinvestorer.

•••

Stk. 8 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om typer af forvaltere af alternative investeringsfonde.

•••

Stk. 9 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvilke bestemmelser i loven der sammen med de bestemmelser, der er nævnt i § 1, stk. 3, skal finde anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har registreret hjemsted i et tredjeland, og som ikke har et referenceland i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ønsker at forvalte alternative investeringsfonde etableret i Danmark.

•••

Stk. 10 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om markedsføring af alternative investeringsfonde i Danmark foretaget af registrerede forvaltere fra andre EU-lande eller lande, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område.

•••
profile photo
Profilside