14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsfondsforvalterloven § 136a

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 136a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsfondsforvalterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§136a En kapitalforening og en AIF-SIKAV skal indhente oplysninger om foreningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

•••

Stk. 2 Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en, skal efter kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens anmodning forsyne kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

•••

Stk. 3 Kapitalforeningen og AIF-SIKAV’en skal registrere oplysningerne, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at foreningen eller AIF-SIKAV’en er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at foreningen eller AIF-SIKAV’en er blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlemmer af foreningens eller AIF-SIKAV’ens bestyrelse skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis foreningen eller AIF-SIKAV’en efter at have udtømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

•••

Stk. 4 Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsrapporten.

•••

Stk. 5 Kapitalforeningen og AIF-SIKAV’en skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Foreningen eller AIF-SIKAV’en skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

•••

Stk. 6 Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal efter anmodning udlevere oplysninger om foreningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere, herunder om foreningens eller AIF-SIKAV’ens forsøg på at identificere kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Foreningen eller AIF-SIKAV’en skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

•••

Stk. 7 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstjenester.

•••

Stk. 8 Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er, hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

•••

Stk. 9 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal registrere i styrelsens it-system. Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

•••
profile photo
Profilside