14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 11

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde
Virksomheder, som overstiger de i § 6, stk. 1, fastsatte grænser, skal søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Finanstilsynets tilladelse skal omfatte de aktiviteter, der fremgår af bilag 1, nr. 1, og kan tillige omfatte de aktiviteter, der fremgår af bilag 1, nr. 2.. Herudover kan Finanstilsynet give en forvalter tilladelse til at udøve en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1, nr. 3, medmindre der er tale om en selvforvaltende alternativ investeringsfond. Tilladelse til udførelse af de i bilag 1, nr. 3, nævnte aktiviteter er betinget af, at forvalteren tilsluttes en garantifond, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer, for så vidt angår disse aktiviteter. Finanstilsynet kan endvidere begrænse tilladelsens omfang, navnlig hvad angår investeringsstrategierne i de alternative investeringsfonde, som virksomheden søger tilladelse til at forvalte.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet giver en virksomhed tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, når virksomheden er i stand til at opfylde betingelserne i denne lov, og når

 • 1) virksomheden har tilstrækkelig minimumskapital og tilstrækkeligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kravene i § 16,

 • 2) medlemmerne af virksomhedens ledelse har et godt omdømme og fyldestgørende erfaring til at udøve deres hverv eller varetage deres stilling, jf. § 13,

 • 3) fastlæggelsen af forvalterens forretningsadfærd altid foretages af mindst to personer fra ledelsen af forvalteren,

 • 4) ejerne af kvalificerede andele i virksomheden er egnede i forhold til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af virksomheden,

 • 5) virksomhedens hovedkontor og registrerede hjemsted er i Danmark, medmindre virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4,

 • 6) virksomheden opfylder kravene i § 7,

 • 7) betingelserne i § 116 er opfyldt, hvis virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4,

 • 8) Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsopgaver som følge af snævre forbindelser mellem virksomheden og andre fysiske eller juridiske personer og

 • 9) Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsopgaver som følge af love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, der gælder for fysiske eller juridiske personer, som virksomheden har snævre forbindelser til, eller som følge af vanskeligheder med at håndhæve disse love og administrative bestemmelser.

•••

Stk. 4 En ansøgning om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde skal indeholde

 • 1) oplysninger om de personer, der har ansvaret for udførelsen af forvalterens opgaver,

 • 2) oplysninger om identiteten af fysiske eller juridiske personer, der er kapitalejere i virksomheden, og som direkte eller indirekte besidder en kvalificeret andel i virksomheden, samt størrelsen af denne andel,

 • 3) en aktivitetsplan, hvoraf virksomhedens organisatoriske struktur fremgår, herunder oplysninger om, hvordan virksomheden har til hensigt at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov,

 • 4) oplysninger om aflønningspolitik og -praksis i henhold til § 20 og

 • 5) oplysninger om aftaler vedrørende delegation og videredelegation til tredjemand i henhold til §§ 40 og 43.

•••

Stk. 5 For hver alternativ investeringsfond, som virksomheden har til hensigt at forvalte, skal ansøgningen indeholde

 • 1) oplysninger om investeringsstrategierne, herunder typerne af underliggende fonde, hvis den alternative investeringsfond er en fund of funds, virksomhedens politik med hensyn til brugen af gearing, risikoprofilerne og andre data om de alternative investeringsfonde, som virksomheden forvalter eller har til hensigt at forvalte, herunder oplysninger om de lande inden for Den Europæiske Union eller de lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tredjelande, på hvis område disse alternative investeringsfonde er etableret eller forventes at blive etableret,

 • 2) oplysninger om masterfonden, herunder hvor den er etableret, hvis den alternative investeringsfond er en feederfond,

 • 3) regler eller vedtægter for hver alternativ investeringsfond, som virksomheden har til hensigt at forvalte,

 • 4) oplysninger om, hvilke foranstaltninger der i henhold til kapitel 8 er truffet med hensyn til at udpege en depositar for hver alternativ investeringsfond, som virksomheden har til hensigt at forvalte, og

 • 5) eventuelle andre relevante oplysninger, jf. § 62, for hver alternativ investeringsfond, som virksomheden har til hensigt at forvalte.

•••

Stk. 6 Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, jf. § 3, stk. 1, nr. 40, i en forvalter, skal på forhånd ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at forvalteren bliver en dattervirksomhed.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om følgende:

 • 1) De oplysninger, en virksomhed skal give, når virksomheden søger tilladelse som forvalter.

 • 2) Kravene til virksomhedens ansøgning.

 • 3) Kravene i stk. 3, nr. 4.

 • 4) Proceduren, kravene, tidsfrister m.v. i forbindelse med anmeldelse af erhvervelse af kvalificerede andele, jf. stk. 6.

 • 5) Kravene i stk. 3, nr. 8 og 9, og nærmere regler om, hvilke hindringer der kan hæmme Finanstilsynet i effektivt at varetage tilsynets opgaver.

•••
profile photo
Profilside